Бакалавърски специалности

Студентите могат да се обучават в една от 17-те бакалавърски програми.

Университетът си запазва правото да коригира окончателния списък на специалностите, по които ще приема студенти, след утвърждаване от Министерския съветна броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища на Р България през учебната   2017-2018 г.

За учебната 2017-2018 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

Факултет “Eлектротехника и електроника”

Факултет “Стопански”