Благойка Илиева Пълева-Кадийска

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Машини и съоръжения за леката промишленост”

Катедра: „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Тема на ДТ: „Изследване на механизми за транспортиране на материала на шевните машини”

 

Научно жури:

Председател:  проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
  2. доц. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева
  3. доц. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова
  4. доц. д-р инж. Румен Анчев Русев

Резервен член:

доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

Дата на защита: 16.04.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Рецензия 2: проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

Становище 1: доц. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева

Становище 2: доц. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова

Становище 3: доц. д-р инж. Румен Анчев Русев

Официална защита

Материалите са публикувани на  09.03.2015г.