Валентина Петрова Тодорова-Лазарова

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Машинно инженерство”

Специалност: „Рязане на материалите и режещи инструменти”

Катедра: „МТТ”

Тема на ДТ: „Система за компютърно проектиране на профилни ножове”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Кирил Петров Киров

Членове:

1. проф. д-р инж. Ангел Антонов Диков

2. проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски

3. доц. дтн инж. Николай Петров Ангелов

4. доц. д-р инж. Димчо Йонков Донков

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Панчо Костов Данаилов

2. доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Рецензенти:

1. доц. дтн инж. Николай Петров Ангелов
2. доц. д-р инж. Димчо Йонков Донков

 

Дата на защита: 02.12.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1: Доц. дтн инж. Николай Петров Ангелов

Рецензия 2: Доц. д-р инж. Димчо Йонков Донков

Становище 1: Проф. д-р инж. Ангел Антонов Диков

Становище 2: Проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски

Становище 3: Доц. д-р инж. Кирил Петров Киров

Официална защита

Материалите са публикувани на 03.11.2011 г.