Целево финансиране от държавния бюджет

Ръководител на проекта ТЕМА Финансиране 2015 г. в лева (субсидия от бюджета)
ФАКУЛТЕТ “ЕЕ”
E 1402 Доц. д-р Станимир Йорданов Йорданов Разработване и изследване на система за интелигентно управление на клас дискретни технологични процеси 2000
E 1501 Доц. д-р Стефан Иванов Иванов Разработване на мултисензорна система за окачествяване на хранителни продукти 2000
E 1502 Доц. д-р Алдениз Енверов Рашидов Усъвършенстване на университетската информационна система на ту-габрово в предвид административно и информаци-онно обезпечаване на дистанционна форма на обучение 1700
E 1503 Доц. д-р Минчо Ванев Симеонов Разработка и изследване на надеждни електронни преобразувателни устройства с микропроцесорно управление 2000
Е 1504 Доц. д-р Николай Димитров Маджаров Разработка и изследване на управляващи системи за асинхронни трифазни и стъпкови електромотори 2000
Е 1505 Доц. д-р Велимира Димитрова Тодорова ” Микросензорни системи на пиезоелектрични и магнитоелектрични принципи” 2100
Е 1506 Доц. д-р Пламен Ценков Цанков Изследване на автономно електрозахранване на консуматори от възобновяеми енергийни източници 1600
Е 1507 Доц. д-р Тотьо Илиев Илиев Изследване на променливотокови машини по отношение на шум и вибрации 1600
E 1405 Доц. д-р Свилен Радославов Рачев „Анализ и приложение на съвременни енергийно-ефективни електрозадвижвания и възобновяеми енергийни източници” 1700
Е 1407 Доц. д-р Елена Иванова Захариева-Стоянова Цифрово представяне на етнографски материали 2000
Е 1408 Доц. д-р Пенчо Колев Пенчев Процедура за съставяне на методика за планиране на насложени мрежи и контрол качеството на обслужване 2000
Е 1508 Доц. д-р Николай Димитров Ташков Радиочестотно планиране и мониторинг на телекомуникационни мрежи 2000
Е 1509 Проф. д-р Звездица Петрова Ненова Методи и средства за измерване и контрол на влажност и газови замърсявания на въздушната среда  2000
Е 1510 Доц. д-р Красимир Маринов Иванов Електромагнитна съвместимост и изследване на загуби 2100
E 1511 Доц. д-р Анка Иванова Жеглова Синтез и изследване на керамика на основата на бариев титанат с висок коефициент на нелинейност 1700
ФАКУЛТЕТ “МУ”
М 1501 Доц. д-р Мария Денева Райкова Интензификация на топлообмен в слънчеви колектори 2100
М 1502 Доц. д-р Красимир Христов Орманджиев Автоматизирана система за изследване и оптимизация на хидравлични и топлинни процеси 1900
М 1503 Доц. д-р Николай Александров Митев Изследване работата на елементи на безопасност и еластични съединители 1600
М 1504 Доц. д-р Христо Цанев Метев Изследване на влиянието на технологичната наследственост върху геометричната точност при механично обработване на ротационни заготовки 1600
М 1505 Доц. д-р Йосиф Митев Митев Технологични особености на оборудването с паралелна кинематика 2200
М 1506 Доц. д-р Ирина Стефанова Александрова Изследване и оптимизиране на режещи инструменти, получени чрез инжекционно формоване 1800
М 1406 Проф. д-р Стефан Кирилов Къртунов Анализ на технологични грешки при изработване на резбообработващи инструменти- част II 1500
М 1507 Доц. д-р Димчо Йорданов Пулов Устройства за измерване и контрол на оптични и механични величини 1600
М 1508 Доц. д-р Генади Цветанов Цветанов Измерване и контрол на малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите 1800
М 1509 Доц. д-р Димитър Андонов Дичев “Разработване на трикоординатна измервателна система с паралелна структура” 1900
М 1510 Проф. дтн Йордан Тодоров Максимов Разработване на технология за повишаване на уморната дълготрайност на наставови отвори в железопътни релси 2400
М 1511 Доц. д-р Марин Йорданов Маринов Структурен маргинален синтез на click-clack механизми 1400
М 1512 Проф. д-р Галя Великова Дунчева Разработване и изследване на нов подход за повишаване на уморната дълготрайност на конструкционни елементи със скрепителни отвори 2100
М 1513 Доц. д-р Мариел Христов Пенев Изследване възможностите на 3D малтийски механизъм, Разработка на стенд за изследване паропропускливост на текстилни изделия 1500
М 1514 Доц. д-р Красимир Илиев Друмев Специални ефекти върху изделия от деним изработени с лазер 1900
ФАКУЛТЕТ “СТОПАНСКИ”
С 1502 Проф. дмн Румен Даскалов Оптимални линейни кодове 1600
С 1407 Проф. дмн Стоян Капралов Съвременни образователни технологии 2100
С 1501 Доц. д-р Тодор Тодоров  Модел на система за гласово управление 1400
С 1503 Доц. д-р Десислава Петрова Европейски политики и стратегии 2020 – администрация, управление, индустрия, образование 1600
С 1402 Доц. д-р Даниела Димова Изследване на риска при проекти за създаване на продукти в сферата на икономиката на знанието и разработване на методика за оценяване и управление на проектния риск 1700
С 1504 Доц. д-р Анюта Николова Разработване на управленски мотивационен модел за постигане на интелигентен организационен растеж  1700
C 1307 Доц. д-р Лиляна Начева-Скопалик  Мониторинг на ефективността на електронно обучение етап 3 1700
С 1505 Доц. д-р Бончо Александров  Управление на информационните ресурси и технологии 1050
С 1506 Доц. д-р Добрин Ганчев Перспективи за икономически растеж в секторите (индустрия, търговия и услуги) на националното стопанство 2000
С 1507 Доц. д-р Цветелина Ганкова Електронно правителство и пазар на труда 2100
С 1508 Доц. д-р Иванка Стоянова  Тенденции и предизвикателства пред развитето на професията „социална работа” 2100
С 1509 Доц. д-р Пенчо Стойчев  Мониторинг и управление на компонентите на околната среда 1700
ДЕСО
Д 1401 доц. д-р Диана Изворска  ИКТ в езиковото и специализирано обучение 1500
ТК - ЛОВЕЧ
ТК 1401 Доц. д-р Георги Евстатиев Рашев Износоустойчивост на бейнитни чугуни със сфероидален графит 1800
ТК 1501 Доц. д-р Христо Василев Тодоров Изследване заваряемостта на хром-никелови и цветни сплави. 1700
ТК 1502 Доц. д-р Веселин Ненков Ненков Динамика и диагностика на електроинструменти 1700
УНИВЕРСИТЕТСКИ ДОГОВОРИ
У 1501 доц. Христофор Коев Финансиране на научни форуми 2014 15000
У 1502 доц. д-р инж.  Валентина Стоянова Кукенска Компютърно моделиране на архитектури 7000
У 1503 проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров Изследване на отказоустойчивост във оптични и кабелни трасета. 15000