Оперативни програми

OП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

1

Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати

BG051PO001-4.2-04

 

2012 г.

230 280 лв.

2

Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ – Габрово

BG051PO001-4.3.04-0051

 

2012 – 2014

520 311,86 лв.

3

Студентски практики

Д01-205/18.06.2012г.

2012-2014 г.

866 675, 04лв

4

Актуализиране на учебни програми в Технически Университет - Габрово в съответствие с изискванията на бизнеса

BG051PO001-

3.1.07-0035

25.06.2013 –

25.02.2015

119 333.03 лв

5

Усъвършенстване на процесите на  управление в ТУ-Габрово посредством прилагане на информационни технологии

BG051PO001-

3.1.08-0043

28.01.2013 –

27.07.2014

338 749,36лв

6

Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ-Габрово

BG051PO001-

3.1.09-0017

23.04.2013 –

23.10.2014

51 595,40 лв.

7

Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии

BG051PO001-

3.3.06-0008

2013 – 2015 г.

176 303,51 лв.

8

Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати

BG051PO001-4.2-04

2014г.

 

9 Студентски Стипендии BG051PO001-4.2-06 2014г. 33 4520 лв.