Ръководител катедра "Техническа механика"

maximov
 

Роден на 03.10.1959 г в гр. Долна Оряховица.

Завършва машинно инженерство през 1985 г.

Защитава дисертация през 1990 г. за присъждане на научната степен "кандидат на техническите науки" (доктор).

Защитава дисертацияпрез 2003 г. за присъждане на научнатастепен "доктор на техническите науки".

Доцент по механика (1995 г.).

Професор по механика (2004 г.).

Ръководител на лаборатория „Изпитания на металите”.

Главен редактор на списание „Известия”.

Член на Редакторския борд на международното научно списание Coupled Systems Mechanics.

Гост-професор за научни изследвания в университета в Anger, France.

Носител на златни медали на изложения за изобретения и иновации у нас и в чужбина (Brussels, 2011).

Рецензент в 15 международни научни списание на Elsevier, SAGE, Springer, индексирани от ThompsonReuters, Scopusи др.

Автор е на над 170 научни статии у нас и чужбина; 16 книги; 1 монография в чужбина; над 20 изобретения, защитени с патенти у нас и в чужбина.

Включен в: Who’s Who in the World, Marquis Who’s Who, USA (22 Ed., 2005); Marquis Who’s Who, USA (23 Ed., 2006); Marquis Who’s Who, USA (24 Ed., 2007); Who’s Who in America, Marquis Who’s Who, USA (61 Ed., 2007); Who’s Who in Science and Engineering, Marquis Who’s Who, USA (8 Ed., 2005); Who’s Who in Science and Engineering, Marquis Who’s Who, USA (9 Ed., 2006); както и в “International Biographical centre, Cambridge, England” – 2000 outstanding intellectuals of the 21st century, 2005 Personally nominated as the Cambrige blue book man of the year

Удостоен със званието „Академик”на Академията на науките и висшето образование на Украйна (2013 г.).

Преподавани дисциплини:

 • Теоретична Механика;
 • Съпротивление на материалите.

Научни интереси:

 • Синтез и анализ на методи за повишаване на уморната дълготрайност на конструкционни елементи чрез контролирано въвеждане на полезни остатъчни напрежения около естествените концентратори;
 • Моделиране на термо-механични сис­те­ми с дисипативни процеси и опти­ми­зи­ране по обобщен критерий „генерирана ентропия” (респ. „загуба на наличната работа”);
 • CAEсистеми в механика на непрекъснатата среда

Recent Publications

 1. Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Ganev N, Duncheva GV, Selimov KF. Effect of slide burnishing on fatigue performance of 2024-T3 high-strength aluminium alloy Fatigue and Failure of Engineering Materials and Structures 2017 DOI:10.1111/ffe.12608
 2. Maximov J.T., Anchev A. P., Duncheva G. V., Ganev N., Selimov K. F. Influence of the process parameters on the surface roughness, micro-hardness and residual stresses in slide burnishing of high-strength aluminium alloys. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 2016 DOI: 10.1007/s40430-016-0647-y.
 3. Duncheva G.V., MaximovJ.T., Ganev N. A new conception for enhancement of fatigue life of large number of fastener holes in aircraft structures. Fatigue and Failure of Engineering Materials and Structures 40(2) (2017) 176-189
 4. Maximov JT, Duncheva GV, Amudjev IM, Anchev AP, Ganev N. A new approach for pre-stressing of rail-end-bolt holes. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, (2016), DOI: 10.1177/0954406216630003.
 5. Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV. Modeling of the friction in tool-workpiece system in diamond burnishing process. Coupled Systems Mechanics 4 (4) (2015) 279-295.
 6. Duncheva GV, Maximov JT, Ganev N, Ivanova M. Fatigue life enhancemenet of welded stiffened S355 steel plates with noncircular openings. Journal of Constructional Steel Research 112 (2015) 93-107
 7. Maximov J. T. A new approach to modeling the dynamic response of Bernoulli-Euler beam under moving load. Coupled System Mechanics 3(3) (2014) 247-265.
 8. Maximov J.T., Duncheva G.V., Anchev A.P., Amudjev I.M., Kuzmanov V.T. Enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes by slide diamond burnishing. Engineering Solid Mechanics2(4) (2014) 247-264.
 9. Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P. An approach to modeling time-depending creep and residual stress relaxation around cold worked hoels in aluminium alloys at room temperature. Engineering Failure Analysis 45 (2014) 1-14.
 10. Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Modelling of strain hardening behaviour of 2024T3 aluminium alloy at room and high temperatures. Computational Materials Science 83 (2014) 381-393.
 11. Maximov J. T., Duncheva G. V., Ganev N., Amudjev I. M. Modeling of Residual Stress Distribution around Fastener Holes in Thin Plates after Symmetric Cold Expansion. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 36(2) (2014) 355-369.
 12. Maximov J. T., Duncheva G. V., Amudjev I. M. A novel method and tool which enhance the Fatigue life of structural components with fastener holes. Engineering Failure Analysis 31 (2013) 132-143.
 13. Duncheva G. V., Maximov J. T. A new approach to enhancemenet of fatigue life of rail-end-bolt holes. Engineering Failure Analysis 29 (2013) 167-179.
 14. Maximov J. T.,  Duncheva G. V., Ganev N. Enhancement of fatigue life of net section in fitted bolt connections. Journal of Constructional Steel Research 74 (2012) 37-48.
 15. Maximov J. T.,  Duncheva G. V., Amudjev I. M., Kuzmanov T. V. Modelling the power parameters of the spherical motion burnishing.  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 226(2) (2012) 498-510.
 16. Maximov J. T.,  Duncheva G. V. Finite Element Analysis and optimization of spherical motion burnishing of low-alloy steel. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 226(1) (2012) 161-176.
 17. Maximov J. T., G. V. Duncheva, I. M. Amudjev, K. K. Krumov, T. V. Kuzmanov. A new single-roller burnishing technique decreasing roughness obtained. Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology 2 (2) (2010) 177-202.
 18. Maximov JT. Thermodynamic optimization of mechanical systems with dissipative processes. International Journal of Mechanical Sciences 48 (1) (2006) 62-74.
 19. Maximov JT, Kuzmanov TV, Duncheva GV, Ganev N. Spherical motion burnishing implemented on lathes. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 49 (11) (2009) 824-831.
 20. Maximov JT, Duncheva GV. A new 3D finite element model of the spherical Mandrelling process. Finite Elements in Analysis and Design 44 (6-7) (2008) 372-382.
 21. Maximov JT, Duncheva GV, Kuzmanov TV. В Modelling of hardening behaviour of cold expanded holes in medium carbon steel. Journal of Constructional Steel Research 2008;64(3):261-267.
 22. Maximov JT, Duncheva GV, Ganev N, Bakalova TN. The benefit from adequate finite element simulation of the cold hole expansion process. Engineering Failure Analysis 2009;16(1):503-511.
 23. Maximov JT, Duncheva GV, Mitev IN. Modelling of residual stress relaxation around cold expanded holes in carbon steel. Journal of Constructional Steel Research 2009;65(4):909-917.
 24. Maximov J. T., Kuzmanov T. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Finite element analysis of spherical mandrelling process of holes with cracks. Journal of Materials Processing Technology 171 (3) (2006) 459-466.
 25. Maximov JT. Forming of Cross-profile Holes by Adding Rotations round Coplanar Axes. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 42 (3) (2002) 313-320.
 26. Maximov JT. Optimization Method for Metal-forming Processes. Energy 27(7) (2002) 675-701.
 27. Maximov JT. Spherical Mandrelling Method Implementation on Conventional Machine Tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture 42(12) (2002) 1315-1325.
 28. Maximov J. T., Anchev A. P. Modelling of residual stress field in spherical mandrellig. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 43 (12) (2003) 1241-1251.
 29. Maximov J. T. Finite element analysis of the spherical mandrelling process of cylindrical holes. Finite Elements in Analysis and Design. 40 (9-10) (2004) 1217-1232.
 30. Maximov J. T., Kalchev G. M. Modelling of spherical mandrelling manufacturing resistance. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 44 (1) (2004) 95-100.
 31. Maximov J. T. Thermodynamic Optimization of Cold Expansion of Holes by means of Spherical Mandrelling. International Journal of Vehicle Design 39 (1-2) (2005) 38-50.
 32. Maximov J. T. A new method of manufacture of hypocycloidal polygon shaft joints. Journal of Materials Processing Technology, 166 (2005) 144-149.
 33. Maximov JT, Hristov HI. Machine of hypocycloidal surfaces by adding rotations around parallel axes. Part I: Kinematics of the method and rational field of application. Trakya Univ J Sci. 6 (1) (2005) 1-11.
 34. Maximov JT, Hristov HI. Machine of hypocycloidal surfaces by adding rotations around parallel axes. Part II: Geometry of the body of the tooll. Trakya Univ J Sci. 6 (1) (2005) 13-18.
 35. Maximov JT, Zimparov VD. Thetmodynamic optimization of metal-forming processes. In: HEFAT 2002, Proceedings of the First International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Kruger National Park, South Africa, 8-10 April 2002, Vol. 1/1, pp. 117-122.
 36. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Finite Element Method for Plates with Dynamic Loads. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 2179, 2001, pp. 445-453.
 37. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Two Approaches to the Finite Element Analysis of the Stiffened Plates. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 2542, 2003, pp. 353-362.
 38. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Finite Element Modelling for a Beam on the Winckler’s Type Base with Variable Rigidity. Siberian Journal of Numerical Mathematics (1) 2005.
 39. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M. R. Finite element method for calculation of dynamic stresses in the continuous beam on elastic support. Siberian Journal of Numerical Mathematics 2 (6) (2003).

Под ръководството на проф. дтн Йордан Максимов са защитили дисертации както следва:

1.      д-р инж. Георги Михайлов Калчев - 2005

2.      проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева – 2006

3.      гл. ас. д-р инж. Ангел Петров Дунчев – 2006

4.      гл. ас. д-р инж. Мариана Димитрова Ичкова – 2008

5.      доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев – 2009

6.      гл. ас. д-р инж. Георги Милков Левичаров – 2011

7.      гл. ас. д-р инж. Петър Начев ненчев – 2011

8.      гл. ас. д-р инж. Калин Красимиров Крумов – 2011

9.      ас. д-р инж. Владимир Петров Дунчев – 2015

10.    д-р инж. Велизар Тодоров Кузманов - 2015