Акредитирани професионални направления

Акредитирани професионални направления в ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Професионално направление

Акредитирано до

Оценка

За ОКС

3.4 Социални дейности

2024 г.

9,18

бакалавър, магистър

3.7 Администрация и управление

2021 г.

8,24

бакалавър, магистър

3.8 Икономика

2021 г.

8,38

бакалавър

5.1.Машинно инженерство

2025 г.

9,23

бакалавър, магистър

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

2021 г.

9,2

бакалавър, магистър

5.3.Kомуникационна и компютърна техникa

2021 г.

9,14

бакалавър, магистър

5.6.Материали и материалознание

2025 г.

9,07

бакалавър, магистър

5.13. Общо инженерство

2024 г.

9.24

бакалавър, магистър

Акредитирани професионални направления в ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ Акредитирано до ОЦЕНКА ЗА ОКС
5.1.Машинно инженерство
 
2025 г. 9,23 професионален бакалавър
5.2 Електротехника, електроника и автоматика 2021 г. 9,2 професионален бакалавър
5.3.Kомуникационна и компютърна техника

2021 г.

9,14 професионален бакалавър