Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Опазване на околната среда и устойчиво развитие" (ООСУР)

Образователно-квалификацонна степен: МАГИСТЪРoosur6

Област на висше образование: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Професионално направление: 5.13. ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ЕКОЛОГ

Форма на обучение: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА

Продължителност на обучението: 2 СЕМЕСТЪРА (1 година)

Обучаваща катедра: „Физика, химия и екология”

Обучението се провежда от високо квалифицирани преподаватели от трите факултета на ТУ-Габрово.

Всички дисциплини са осигурени с учебни материали (учебници, ръководства за упражнения и курсови задачи), като голяма част от тях се предоставят на електронен носител. Занятията се провеждат в обновените зали и лаборатории, оборудвани със съвременни технически средства за онагледяване на учебния процес. Ползват се университетските компютърни зали и богатия фонд на новата библиотека. Пълноценният отдих е осигурен в санираните студентски общежития и столове, както и в трите почивни бази.

Отговорник за обучението в магистърската степен на спец. „ООСУР”: доц. д-р инж. Пенчо Стойчев

Корпус 1, кабинет 1426; Тел. 066 827 412; GSM 0886 33 14 02

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В специалността се обучават завършилите бакалавърска степен на спец. „Екология и опазване на околната среда” или спец. „Техника и технологии за опазване на околната среда”, както и завършилите бакалавърска или магистърска степен по други специалности след успешно преминаване на подготвително обучение (от областта на Техническите науки - 2 семестъра; извън областта на Техническите науки - 3 семестъра).

ОБЛАСТИ  НА  РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността са подготвени да се реализират като:

 • служители в структурите на МОСВ;
 • ръководители и специалисти в служби по опазване и възпроизводство на околната среда в държавни и частни фирми и организации, независимо от техния профил;
 • експерти по чистотата и опазването на околната среда към общинските администрации;
 • специалисти при експлоатацията на пречиствателни станции на питейни и промишлени отпадъчни води;
 • автори на програми и планове по управление на отпадъците в различни обекти или на общинско равнище;
 • специалисти, подготвени да бъдат акредитирани от Българската служба за акредитация като независими проверяващи на екологични оценки на планове и програми и ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 • специалисти по управление на природните ресурси;
 • организатори при изпълнение на програми за устойчиво развитие, опазване на екосистемите и местообитанията на дивите животни;
 • експерти в национални и природни паркове, басейнови дирекции и др.;
 • експерти по опазване на околната среда и устойчиво развитие във фирми, публична администрация и неправителствени организации;
 • преподаватели в областта на опазване на околната среда и устойчиво развитие след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност.

ИЗУЧАВАНИ  ДИСЦИПЛИНИ

1. Информационни системи в управлението на околната среда

2. Моделиране на екосистеми

3. Нормативно регулиране на ООС

4.1. Технологии и техника за биологично пречистване или

4.2. Управление на проекти

5.1. Екотоксикология или

5.2. Управление на опасните и радиоактивни отпадъци и токсични веществаoosur5

6.1. Управление на природните ресурси или

6.2. Управление на човешките ресурси

7.1. Устойчиво развитие или

7.2. Управление на риска

8.1. Технологии и техника за дезинфекция или

8.2. Работа в екип

9.1. Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие илиoosur4

9.2. Интегрирани системи за управление

10.1. Глобални въздействия върху околната среда или

10.2. Теория и практика на предприемачеството

Дисциплините от 4 до 10 са избираеми

 

 

 

 

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2