Специалност "Социални дейности" (СД)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност „Социални дейности” отговоря на потребностите на обществото от компетентни специалисти, способни да прилагат интегрирани знания и умения, съответстващи на етичните принципи и ценности на социалната работа.

В процеса на обучението по специалността студентите придобиват:

-      широкопрофилни знания, свързани с динамиката на социалните процеси и влиянието им върху социалния статус на индивида, групата и общността;

-      лични и професионални компетентности, гарантиращи бъдещата им професионална реализация - самостоятелност и отговорност, компетентности за учене, комуникативни и социални компетентности;

-      практически умения за решаването на сложни задачи в областта на определянето, формулирането и анализирането на социалните проблеми; изготвянето на обективна и професионално обоснована оценка на потребностите, степента на риск и потенциал на уязвимите общности, с анализиране на негативни социални процеси и явления;

sd 1-      умения, свързани с изграждане на логическо мислене, новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни казуси.

Практическите обучения, които се провеждат в реална среда със сътрудничеството на социалните институции, предоставят възможност за правилно професионално ориентиране, съобразно възникналия интерес за работа с конкретна рискова група – деца или възрастни. В хода на обучението се прилагат и добри практики на висши училища в Европа и България.

Завършилите специалносттапридобиват професионална квалификация Бакалавър по социални дейности и могат да се реализират в:

 •   Агенция за социално подпомагане и териториалните и поделения;

 • Държавна агенция за закрила на детето;

 • Агенция за хора с увреждания;

 • Отдели и административни структури по социални дейности на областно и общинско равнище;

 • Общински комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;

 •   Специализирани институции за предоставяне на социални услуги;

 •   Центрове, звена и други структури, предоставящи социални услуги в общността;

 •   Ресоциализационни, консултативни и корекционни центрове за деца;

 •   Пробационни служби за младежи с девиантно поведение;

 •   Неправителствени организации, осъществяващи социални дейности;

 •   Държавни, общински и/или неправителствени организации в качеството им на доставчици на социални услуги; 

 •   Екипи за управление на проекти в сферата на социалните дейности и услуги, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

След придобитата степен бакалавър, завършилите специалността имат възможност да продължат обучението си в магистърските специалности „Социални дейности” и „Социална работа и Европейски политики” (дистанционно обучение).

sd 2   sd 3