Специалност "Социални дейности" (СД)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Социални и стопански науки

Специалност „Социални дейности" е разкрита в резултат от изпълнение на съвместен европейски проект по програма ТЕМПУС с участието на Висшето училище по публична администрация – „Торбегакадеми” – гр. Леоварден (Холандия) и Технически университет-Габрово. Тя е перспективна и има за цел да отговори на по­треб­нос­ти­те на обществото от висококвалифицирани кадри за работа със специфични социални проблеми и рискове за индивиди, групи и общности във всички сфери и равнища на социалната сигурност.

Завършилите получават професионална квалификация бакалавър по Социални дейности.

Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен „бакалавър”. Осъществява се в редовна и задочна форма с продължителност за ОКС „Бакалавър” -8 семестъра.

Студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър” придобиват:

  • солидна фундаментална подготовка, осигуряваща компетентност в областта на разнообразни социални проблеми;
  • задълбочени теоретични познания в различни научни сфери като: философия, социология, икономика, право, информатика и статистика;
  • умения за организация и управление на социални дейности, за разкриване и разрешаване на социалните и личностните проблеми на хората, за социализация и ресоциализация на хора, които временно са изключени от социума по различни причини.
  • практическа подготовка, формираща познания и умения за анализиране на данни, за планиране или интервенция в общности като семейството, други малки групи и организации, както и практическа дейност с отделни индивиди.
  • специализираща подготовка, даваща свобода за избор на определени дисциплини, в зависимост от личните предпочитания на обучаваните студенти.

Основните сфери на реализация на завършилите ОКС „Бакалавър” са пряко свързани с придобитите по време на обучението компетентности. Те са подготвени за работа като специалисти в:

  • институциите за социална защита и социално подпомагане;
  • структурите за социални услуги;
  • структурите на юридически лица с нестопанска цел.