Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Индустриален мениджмънт" (ИМ)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Мениджмънт

Специалността “Индустриален мениджмънт” осигурява на обучаемите подходяща нагласа и своевременна подготовка в съответствие с изискванията, които съществуват в държавите, членки на Европейския съюз в областта на индустриалното производство.

Учебният план на специалността за ОКС „бакалавър” включва дисциплини за базова инженерна подготовка в областта на машиностроенето, електротехниката и електрониката. Специализиращите дисциплини обхващат подготовката на студентите в областите икономика и финанси, базов мениджмънт, маркетинг, инженеринг и производствен мениджмънт, иновации и инвестиционни решения, управление на качеството и др.

Завършилите специалността в ОКС „бакалавър”  са подготвени за работа по проблеми на организация и управление на малките и средни предприятия. Те могат да организират екипи за развитие на предприемачески стратегии и редовно производство. Получените интердисциплинарни теоретични знания и практически умения позволяват лесно преодоляване на бариерата за несигурност и бързо адаптиране в бизнессреди по технически и икономически задачи в условията на конкурентен натиск от външните пазари.

Дипломираните студенти по “Индустриален мениджмънт”, ОКС „бакалавър” с присъдена професионална квалификация „инженер мениджър” са лицата, които вземат мотивирани решения в предприятието за задачите какво, кога, как и колко да се прави, какво равнище на качеството да се достигне, с какви методи се работи за избягване на “тесните места” и постигане на желан ефект за потребител и производител.

Подготовката на специалистите се постига чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които от своя страна са общообразователни, технически, икономически и правни. Особено внимание е отделено на езиковата и компютърна подготовка.

Катедра “Мениджмънт” осигурява ползване на специализирани лаборатории с модерно техническо оборудване и софтуер, а практическото обучение се провежда на договорна основа в различни съвременни предприятия.

“Индустриален мениджмънт” е специалност за тези, които имат желание за себедоказване и приемат неизбежната конкуренция на XXI век.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2