Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Индустриален мениджмънт" (ИМ)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

"Индустриален мениджмънт” е широкопрофилна специалност, осигуряваща професионални знания, умения и компетенции в областта на техниката, технологиите, икономиката и мениджмънта. Това е специалност, по която факултетСтопански извършва обучение още от създаването си и е с утвърдени на пазара на висшето образование позиции, благодарение на непрекъснатото развитие на учебното съдържание и поддържане на обучението в съответствие със съвременните образователни тенденции и изискванията на потребителите на кадри. В рамките на професионалното направление 5.13 “Oбщо инженерство специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация с висока оценка за прием и обучение на студенти през следващите 6 години.

Продължителността на обучение в ОКС „бакалавър” е четири години, в редовна и задочна форма.

im 1Студентите от специалност „Индустриален мениджмънт” се обучават в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна техника и модерен софтуер. Това гарантира високо качество на обучението, подпомага студентите при усвояването на знанията и придобиването на практически умения за изследване и решаване на проблемни ситуации от областта на икономиката, управлението и общото инженерство.

По време на обучението си имат възможност да посетят чуждестранни партньорски университети с цел практика или обучение, с финансиране по програмата Еразъм+ на ЕС.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация Инженер-мениджър”.

im 2Те притежават теоретична и практическа подготовка за:

  •   управление на индустриални предприятия, планиране, проектиране и мениджмънт на производствени процеси;

  •   организатори, мениджъри или експерти в звена на индустриални предприятия; създаване и развитие на самостоятелен бизнес; разработване на иновационни технически, технологични и управленски решения;

  •   управление на системи за качеството;

 

  •   автоматизирано проектиране на индустриални продукти;

  •   извършване на консултантска дейност и оценяване на съответствие със съществени изисквания към индустриалните продукти.

След придобитата образователно-квалификационна степенбакалавър”, завършилите специалността имат възможност да надградят знанията и уменията си в магистърските специалности „Индустриален мениджмънт - иновации и бизнес развитие (съвместно с Университета по приложни науки в Митвайда – Германия за придобиване на двойни дипломи), „Мениджмънт на индустриалното предприятие”, „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията.

 

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2