Специалност "Индустриален мениджмънт" (ИМ)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

im 1"Индустриален мениджмънт” е широкопрофилна специалност, осигуряваща професионални знания, умения и компетенции в областта на техниката, технологиите, икономиката и мениджмънта. Това е специалност, по която факултет “Стопански” извършва обучение още от създаването си и е с утвърдени на пазара на висшето образование позиции, благодарение на непрекъснатото развитие на учебното съдържание и поддържане на обучението в съответствие със съвременните образователни тенденции и изискванията на потребителите на кадри. В рамките на професионалното направление 5.13 “Oбщо инженерство” специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация с висока оценка за прием и обучение на студенти през следващите 6 години.

Продължителността на обучение в ОКС „бакалавър” е четири години, в редовна и задочна форма.

Студентите от специалност „Индустриален мениджмънт” се обучават в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна техника и модерен софтуер. Това гарантира високо качество на обучението, подпомага студентите при усвояването на знанията и придобиването на практически умения за изследване и решаване на проблемни ситуации от областта на икономиката, управлението и общото инженерство.

По време на обучението си имат възможност да посетят чуждестранни партньорски университети с цел практика или обучение, с финансиране по програмата Еразъм+ на ЕС.

im 2Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Инженер-мениджър”.

Те притежават теоретична и практическа подготовка за:

  •   управление на индустриални предприятия, планиране, проектиране и мениджмънт на производствени процеси;

  •   организатори, мениджъри или експерти в звена на индустриални предприятия; създаване и развитие на самостоятелен бизнес; разработване на иновационни технически, технологични и управленски решения;

  •   управление на системи за качеството; 

  •   автоматизирано проектиране на индустриални продукти;

  •   извършване на консултантска дейност и оценяване на съответствие със съществени изисквания към индустриалните продукти.

След придобитата образователно-квалификационна степен„бакалавър”, завършилите специалността имат възможност да надградят знанията и уменията си в магистърските специалности „Индустриален мениджмънт - иновации и бизнес развитие” (съвместно с Университета по приложни науки в Митвайда – Германия за придобиване на двойни дипломи), „Мениджмънт на индустриалното предприятие”, „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията”.