Специалност "Индустриален мениджмънт" (ИМ)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Мениджмънт

Специалността “Индустриален мениджмънт” осигурява на обучаемите подходяща нагласа и своевременна подготовка в съответствие с изискванията, които съществуват в държавите, членки на Европейския съюз в областта на индустриалното производство.

Учебният план на специалността за ОКС „бакалавър” включва дисциплини за базова инженерна подготовка в областта на машиностроенето, електротехниката и електрониката. Специализиращите дисциплини обхващат подготовката на студентите в областите икономика и финанси, базов мениджмънт, маркетинг, инженеринг и производствен мениджмънт, иновации и инвестиционни решения, управление на качеството и др.

Завършилите специалността в ОКС „бакалавър”  са подготвени за работа по проблеми на организация и управление на малките и средни предприятия. Те могат да организират екипи за развитие на предприемачески стратегии и редовно производство. Получените интердисциплинарни теоретични знания и практически умения позволяват лесно преодоляване на бариерата за несигурност и бързо адаптиране в бизнессреди по технически и икономически задачи в условията на конкурентен натиск от външните пазари.

Дипломираните студенти по “Индустриален мениджмънт”, ОКС „бакалавър” с присъдена професионална квалификация „инженер мениджър” са лицата, които вземат мотивирани решения в предприятието за задачите какво, кога, как и колко да се прави, какво равнище на качеството да се достигне, с какви методи се работи за избягване на “тесните места” и постигане на желан ефект за потребител и производител.

Подготовката на специалистите се постига чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които от своя страна са общообразователни, технически, икономически и правни. Особено внимание е отделено на езиковата и компютърна подготовка.

Катедра “Мениджмънт” осигурява ползване на специализирани лаборатории с модерно техническо оборудване и софтуер, а практическото обучение се провежда на договорна основа в различни съвременни предприятия.

“Индустриален мениджмънт” е специалност за тези, които имат желание за себедоказване и приемат неизбежната конкуренция на XXI век.