Специалност "Хидравлична и пневматична техника" (ХПТ)

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалността има две магистърски направления: "Хидравлична и пневматична техника" и "Вентилационна и климатична техника".

Специалността “ХПТ” дава познания на студентите по проектиране, експлоатация и управление на производството в следните основни инженерни  направления:

 • хидравлична и пневматична техника и съоръжения;

 • отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации и системи;

 • автомобилна, каро строително – пътна и селскостопанска техника;

 • енергетика;

 • хидро и пневмозадвижване и автоматика;

 • автоматизирани системи за управление;

 • използване на компютърна техника за проектиране и управление на хидравлични, пневматични и топлинни машини и системи;

 • хидро и пневмо транспорт

Завършилите специалност “ХПТ” могат да работят като:

 • конструктори на хидравлични и пневматични елементи, машини и системи;

 • специалисти по ремонт и експлоатация, контрол и поддръжка на хидравлична, пневматична, климатична и топлинна техника;

 • специалист по експлоатация и поддръжка на помпени, компресорни станции, ВЕЦ и др.;

 • специалисти по експлоатация и поддръжка на селскостопанска техника, строително – пътни машини, хранително – вкусова, химическа промишленост и др. ;

 • специалисти по газоснабдяване и хидро – пневмо транспорт;

 • специалисти по експлоатация и поддръжка на енергийни системи от възобновяеми енергийни източници /вятърна, слънчева, геотермална енергия/

Магистърското обучение в тази специалност осигурява доразвиване, разширяване и задълбочаване знанията, уменията и навиците в областта на хидро-пневмо и топлинната техника, на енергетиката, на новите и традиционни енергийни източници и др. Студентите получават научно-теоретична и специализирана подготовка по проектиране на елементи, машини и системи за хидро-пневмо задвижване и автоматика; използване на компютърна техника и съвременен софтуер за управление на машини и съоръжения; организиране на производствена дейност, монтаж, експлоатация и ремонт на различни хидравлични, пневматични и топлинни машини и съоръжения в областта на: селскостопанската, строително-пътната техника, хранително вкусовата и химическа промишленост, газоснабдяването, енергийни системи на традиционни и нови възобновяеми и други източници; работа в научно-изследователски институти.