Специалност "Технология на материалите и материалознание" (ТММ)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Бъдещето е на новите материали и технологии!

Обучението по специалност “ТММ” се осъществява в 10 специализирани лаборатории и 2 производствени халета.

Специализиращата катедра поддържа традиционни връзки с техническите университети в Хамбург – Германия, Киев, Харков, Днепропетровск – Украйна, Минск – Беларус, Краков – Полша, Москва и Екатерининбург – Русия и др.

Завършилите специалност “ТММ” са подготвени за:

  • извършване на изследователска и научноизследователска дейност по разработване и внедряване на нови и класически материали;
  • осъществяване на маркетингова и мениджърска дейност в областта на конструирането и технологията на материалите;
  • проектиране, конструиране и разработване на машини и съоръжения за получаване и преработка на метални и неметални материали;
  • организация и управление на технологични процеси и прилагане на компютърни методи;
  • конструкторска, технологична; проектна, развойна, изследователска, диагностично – ремонтна, организационно – управленска и др. дейности в съвременните предприятия.

Обучението в образователно-квалификационната степен "магистър" се осъществява по следните магистърски програми:

Технология на материалите и мениджмънт
Обучението е насочено към задълбочаване теоретичната подготовка по разработване и изследване на нови материали, специализирано компютърно проектиране на технологичните процеси при пластично деформиране, леене на черни и цветни метали, заваряване, термично и химико-термично обработване.

Изследване и контрол на материалите
Обучението по тази магистърска програма осигурява специализирана подготовка по съвременните физични методи за изследване на материалите, както и за необходимите механични, технологични и експлоатационни изпитания. Обучаващите се магистри усвояват новите инструментални методи за анализ и контрол на технологичните процеси в металообработването и компютърното оптимизиране и управление на качеството в процеса на производството.

Предприемачество и мениджмънт на индустриални технологии
Магистратурата осигурява специализирана подготовка по мениджмънт на намиращите най-широко приложение в машиностроенето индустриални технологии и приложението на високоефективните материали. Разширява познанията по интелектуална и индустриална собствености, по корпоративни финанси и финансово-стопански анализ на фирмата.