Специалност "Компютърен дизайн" (КД)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Една сравнително нова, привлекателна и модерна специалност. В съобразените с държавните изисквания учебни планове са застъпени дисциплини, които са с общообразователен, общотехнически и специален характер.
Обучението по “Компютърен дизайн в индустрията” се основава на потребността на съвременното общество от инженер-дизайнери, които са изградени като широкопрофилни специалисти, обединяващи знания и умения, методи и средства от взаимнопроникващи се технологии между науката, изкуството, техниката и индустриалното производство.
Обучението по специалността се обезпечава от катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”, като катедрата разполага с учебни и научноизследователски лаборатории. За обучението на студентите е осигурена съвременна компютърна техника, която е свързана в локал­на мрежа, интегрирана с мрежата на университета. В много от учебните дисци­плини се използват специфични специализирани програмни продукти.
Компетенции, които се придобиват: в процеса на обучение студентите от специалност „Компютърен дизайн в индустрията” придобиват знания и умения по дизайн на машини, технически изделия и съоръжения, дизайн на изделия и облекла, дизайн на рекламни продукти и информа-ционни системи.
По време на  учебните и специални практически занятия студентите формират умения да проучват и провеждат сравнителни анализи на изделия, да формулират дизайнерски проблеми и да извеждат концепции, да съставят и предлагат цветови и графични решения, да макетират, документират и оценяват дизайнерски проекти.
Форма на обучение: редовна.
Професионална квалификация: инженер – дизайнер.
Практическата реализация на завършилите специалността „Компютърен дизайн в индустрията" се изразява в проектиране на машини, уреди, работни места, работна, производствена и интериорна среда, разнообразни текстилни изделия и облекла, пространствено оформление на магазини, бутици, изложбени комплекси, визуални комуникации.
Широкопрофилната квалификация на инженер-дизайнерите е предпоставка за добър прием в държавни и частни фирми, както у нас, така и в чужбина.