Специалност "Текстилна техника и технологии" (ТТТ)

Образователно-квалификационна степен магистър

Обучаваща катедра: "Индустриален дизайн и текстилна техника"

Анотация на специалността:

Магистрите по специалност “Текстилна техника и технологии" могат да работят като ръководители на научно-изследователски екипи, на конструкторски и технологични групи, на отдели по маркетинг и сервиз, като организатори в производството, държавни служители и преподаватели във ВУЗ и други в горепосочените дейности.

При обучението си, студентите от специалността  получават теоретични и практически умения, включващи: текстилно материалознание; текстилни изпитвания; машини и процеси в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производства; проектиране на прежди; проектиране и строеж на тъканите; проектиране и строеж на плетивата; дизайн, конструиране и технология за изработване на облеклото; проектиране, експлоатация, ремонт и надеждност на предачни, тъкачни, трикотажни и шевни машини; проектиране на текстилни и конфекционни предприятия; автоматизация на технологични процеси в текстилната промишленост; автоматизирано проектиране на текстилни изделия и машини.

Направления на обучение по специалността:

  • Изследване и анализ на нови текстилни материали;
  • Проектиране на класически и ефектни прежди;
  • Компютърен дизайн на плетива и тъкани;
  • Автоматизирано проектиране на трикотаж-ни и шевни изделия с CAD/CAM системи;
  • Проектиране на специфични възли на текс-тилни машини;
  • Организация и управление на технологични процеси от текстилното производство.

Катедра „Текстилна техника и технологии“ провежда обучението по специалността в 8 лаборатории и едно хале, като разполага с необходимия професионално-преподавателски състав в съответствие с държавните изисквания. В нея работят като редовни и хонорувани преподаватели 4 доцента и 5 главни асистенти, двама от които са доктори. Учебните планове и програми са хармонизирани с тези на страните от Европейската общност и съответстват на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
За обучение на студентите  от специалност „Текстилна техника и технологии“ са създадени компютърни лаборатории, свързани с локална мрежа в Интернет, като се използват съвременни версии на програмни продукти за автоматизирано проектиране на текстилни машини и изделия: Design Plus, Optitex, Universal Mechanism,  Project, S&A и др.

Международното сътрудничество на катедрата се изразява в обмен на преподаватели, докторанти и студенти за участие в международни научни конференции, симпозиуми, обмен на учебна литература и др. Партньори в сътрудничеството са сродни катедри от университетите в Русия, Румъния, Словения, Турция, Германия, Украйна и Чехия.

В съответствие с програмите за студентска мобилност ежегодно наши студенти провеждат преддипломното си обучение в чуждестранни университети като “Gheorghe Asachi” University of IASI (Румъния), University of Ljubljana (Словения), Namik Kemal University (Турция).

Завършилите специалност "ТТТ" с образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР получават професионална квалификация "инженер-магистър" в професионално направление "ДТТТ".