Катедра „Социални и Стопански Науки”

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева
  стая: 1232
тел.: (066) 827 482
Организатор учебна работа: инж. Красимира Иванова Коенджиева
 

стая: 1235
тел.:
(066) 827 545
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кратка история

Катедра „Социални и стопански науки” е създадена през 2010 г . със Зап. № 496 / 25.11.2010 г. на Ректора на ТУ – Габрово в резултат на обединяване на катедрите „Социални науки” и „Икономика на търговията”. Тези две катедри са преминали продължителен период на развитие и утвърждаване, през който се сформира висококвалифициран преподавателски екип. Понастоящем в състава на катедра „Социални и стопански науки” работят 8 доценти, 2 гл. асистент – доктор и 1 асистент, който е зачислен за докторант в самостоятелна форма на обучение.

Състав на катедрата

Име и длъжност
стая вът. тел e-mail
       
доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев 1231 (066) 827 307 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р Емил Методиев Инджов 1234 (066) 827 337 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р Иванка Велева Стоянова - Тодорова 1233 (066) 827 327 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева 1232 (066) 827 482 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р Светла Боянова Панайотова 1227 (066) 827 374 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова - Иванова 1227 (066) 827 374
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р Лиляна Иванова Русанова 1236 (066) 827 357 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р Антон Каменов Антонов 1234 (066) 827 337 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р Жанета Николаева Цонева 1236 (066) 827 357 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р Венцислава Александрова Николова-Минкова 1231 (066) 827 307 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. Пламен  Николов Колев 1236 (066) 827 357 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Хонорувани преподаватели      
доц. д-р Ангелина Пенчева Пенчева 1236 (066) 827 357 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. д-р Сергей Тодоров Найденов

 

   
доц. д-р Янка Тенева Тянкова      
д-р  Драгомир  Ангелов Маринов
 
 

Специалности

Катедра „Социални и стопански науки” е профилираща за обучението на специалностите „Социални дейности” и „Публична администрация” в образователно - квалифи­ка­ци­он­ни степени ,,бакалавър” и ,,магистър” и ,,Икономика на търговията” в образователно - квалифи­ка­ци­он­на степен ,,бакалавър”.

Научни направления

  • Социална работа и социални иновации
  • Социална политика, благосъстояние и сигурно общество
  • Хигиена и социална медицина
  • Европейска административна интеграция
  • Публични политики и развитие на публичния сектор
  • Електронно управление и електронно правителство
  • Индустриална икономика
  • Конкурентоспособност и управление на промяната в търговските предприятия
  • Макроикономически анализи и прогнози

Международни и национални проекти

Проект „Европейска магистърска програма по социални дейности”, договор 503611-LLP-1-2009-1-NL-ERASMUS-ECDSP, с цел разработване на европейски магистърски план по „Социални дейности” от международен консорциум от университети и преподаватели и пилотно стартиране на обучението на английски език.

Проект „Европейска магистърска програма по публична администрация”, договор 510837-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-ECDSP, с цел разработване на европейски магистърски план по „Публична администрация” на английски език.

Проект по програма ЕРАЗЪМ, подпрограма „Развитие на учебни планове” за магистърска програма по „Европейска публична администрация” - Development of Joint Master Programme in international Public Administration and Management (MIPAM).

Проект „Източноевропейско сътрудничество” по програма на Германската служба за академичен обмен DAAD, с цел стимулиране преподавателски и студентски обмен между партньорските университети.

Проект „Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България” (Договор 137/9.11.2009 г. между Технически Университет - Габрово и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма).

Международно сътрудничество

Преподаватели и студенти от катедрата ежегодно реализират мобилности, студентски практики и обучение в партньорски университети.

Партньорство в ЕРАЗЪМ Интензивна програма „Електронно правителство”.

Участие в Международния форум по публична администрация и мениджмънт (International Forum for Public Administration and Management – IFPAM).

Катедрата и ТУ-Габрово като институция, е член на европейската мрежа от университети, реализиращи обучение по социални дейности . В рамките на мрежата ежегодно се провеждат седмици на международен студентски обмен, като домакинството се реализира на ротационен принцип от университетите, участващи в мрежата.

Сътрудничество с външни организации

Катедрата е член на Българската асоциация за образование по социална работа (БАОСР).

Освен обучението на студентите и научно - изследователската дейност в различните направления, катедрата осъществява сътрудничество със структури на държавната и местна администрация и неправителствения сектор, със социални институции и с търговски фирми от региона.