Катедра "Мениджмънт"

Специалностите «Индустриален мениджмънт»,  „Стопанско управление” и катедра „Мениджмънт” – постижения и непрекъснато развитие.

Кратка история

Катедра „Мениджмънт”, както и специалностите „Индустриален мениджмънт” и „Стопанско управление” за които тя е профилираща,  са резултат на промените в България от 90-те години на миналия век. В различни периоди тя претърпя редица преобразувания, но остана продължител на учебната и научно-изследователската дейност на квалифицирани преподаватели в тази област на знанието.

В отговор на обществените потребности за подготовка на широкопрофилни специалисти с висше образование за пазарни условия Академичният съвет по Закона за академичната автономия на ВУЗ разкри факултет “Промишлен мениджмънт” и катедра „Икономика, организация и управление” с Протокол № 6 от 13.12.1990 г. за обучение на студенти по специалностите „Мениджмънт в производството и търговията с карна продукция” и „Предприемачество и мениджмънт”. Учебната документация на специалностите е утвърдена с  Решение на Академичния съвет (АС) от 31.05 1991 г. (протокол № 13).и първата учебна година за студентите е 1991/1992 г. Принос за състоянието и развитието  на специалностите  имат всички колеги от факултет “МУ” и факултет “ЕЕ”, които успяха да се впишат в исканите нововъведения за получаване на атрактивни и интердисциплинарни учебни знания, умения и навици от обучаемите.

Специалността “Индустриален мениджмънт” е приемник на специалността “Предприемачество и мениджмънт”, създадена 1990 г.. С решение на  АС- Протокол  № 10/8.07.1993 г. се приема  учебната документация на Специалност „Индустриален мениджмънт” с отраслова насоченост в машиностроенето, електропромишлеността, каростроенето и  текстилната промишленост. Срокът на обучение е  5 години в редовна форма и се присъжда профеесионалната квалификация  „инженер-мениджър”. По този план започва обучение на випуск 1993/94 г.  от академичния състав  на катедра „Икономика, организация и управление” -  гл. ас. к.и.н. А. Николова – ръководител, доц. Любен Жеглов, доц. Иван Петков, доц. Румяна Нейкова, ас. к.и.н. Даниела  Димова, гл. ас. Николай  Николов, ас. Венелин  Алев, ас. Христина Кръстева

Разкриването  на специалността “Индустриален мениджмънт” в габровското висше училище предхожда подобните специалности в другите висши училища в България.

С решение на АС  от  21.05.1996 г. катедра „Икономика, организация и управление” се раздели на три катедри съобразно профилирането на специалностите.  Една от тях е катедра  „Организация и управление” с ръководител проф. Веселин Стоянов за провеждане на обучението по специалностите „Индустриален мениджмънт” и Предприемачество и мениджмънт”, която  веднага се преименува на  катедра “Управление и маркетинг” и през учебната 1996/1997 г. разкри  специалностите „Стопанско управление” и „Маркетинг”. Три години по-късно се формира самостоятелна катедра „Индустриален  мениджмънт” за едноименната специалност.

От учебната  2002/2003 година с решение на АС – Протокол № 2/29.10.2002 г. започва обучение по специалността „Стопанско управление”, ОКС “магистър” в 3 магистърски програми - „Управление на човешките ресурси”, „ Банков и финансов мениджмънт”, „Производствен мениджмънт”. С решение на АС – Протокол № 3/18.11.2003 от учебна 2003/2004 година се осъществи прием и обучение на студенти  по специалност „Индустриален мениджмънт” – Магистърска програма  “Мениджмънт на индустриалното предприятие” .

От  23.11.2010 г. катедра „Управление и маркетинг” и катедра „Индустриален мениджмънт” се обединиха в катедра „Мениджмънт” . Така в    пазарни условия, конкурентна среда, непрекъснати промени в нормативните документи и обществена потребност катедрата претърпя бурно развитие Това са години на създаване, утвърждаване и развитие на специалностите, на работа за поддържане на партньорските връзки с други факултети, бизнес организации и чуждестранни университети, на разнообразни дейности в условията на промени в обществено-икономическото  развитие на страната и интегриране в европейското образователно пространство.

Учебната, изследователската и творческата дейност на преподавателите от катедра „Мениджмънт” имат своя принос за реализиране на мисията на ТУ-Габрово. С добрата учебна работа и активната научно-изследователска дейност, с осигурената материална и информационна база са създадени условия за научно развитие на преподавателите и за ангажираност на студентите. Студентите ползват в обучението си специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна техника и модерен софтуер. Това ги подпомага в придобиването на практически опит и умения при изследването и разрешаването на проблемни ситуации от областта на икономиката, управлението и общото инженерство.

stopanski

Съвременната динамична среда, повишените изисквания към квалификацията и творческите способности на обучаваните ни задължават качеството на образованието да отговаря на националните стандарти и да бъде съизмеримо с добрите практики на водещите европейски университети. Очакванията ни за икономическо оживление ни обнадеждават за бъдещето и ни налагат непрекъснато да актуализираме и усъвършенстваме учебното съдържание. Защото младите хора – нашите възпитаници знаят, умеят и амбициозно преследват своите цели, а отговорността за качествено обучение е взаимна.

АКРЕДИТИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Състав на катедра

Научно звание и степен

Име, презиме и фамилия

кабинет

Вътр.

тел.

e-mail

И.д.Ръководител катедра:

доц.д-р инж. Веряна Тодорова Боева

1125

261

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Технически организатор катедра:

инж.Николина Матева Несторова

1217

539

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц.д-р Даниела Драгнева Димова 1219А 541 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц.д-р инж. Десислава Иванова Петрова 1126 296 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж.Иван Ненов Митев 1410 426 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл.ас.д-р инж. Нели Иванова Николова 1125 261 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас.д-р Христо Иванов Тотев 1103 346 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас.инж.Цанка Маринова Златева-Петкова 1104 385

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ас.инж.Петко Асенов Найденов 1103 346 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. Д-р Иван Николаев Събев 1104 385 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. д-р инж. Николай Панайотов Марчев 1112

363,

409

mabak_bg2abv.bg
ас. инж. Петко Цонев Гецов 2506 826 laserman@abv.bg
ГОСТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ      
доц.д-р Анюта Георгиева Николова

1219А

492

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц.д-р инж.Николай Христов Ненов     Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц.д-р инж.Христо Василев Тодоров 1104 385 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл.ас.Даниела Николова Георгиева 1103 346 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл.ас.инж. Иван Ангелов Винев 1410 426 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни направления

 1. Статистически изследвания и прогнозиране
 2. Маркетингови и пазарни проучвания и анализи
 3. Предприемачество и бизнес планиране
 4. Управление на човешките ресурси
 5. Финанси, инвестиции и застраховане
 6. Материалознание и индустриални технологии
 7. Електромагнитни полета и йонизиращи лъчения
 8. Синтез и анализ на механизми, CAD-системи в машиностроенето
 9. Инженеринг и производствен мениджмънт
 10. Иновации и конкурентноспособност
 11. Проектен мениджмънт и управление на риска

Международни и национални програми и проекти

Преподаватели от катедрата участват активно в екипи по проекти, финансирани от:

 1. Програма „Еразъм” – Преподавателска и студентска мобилности
 2. Международна програма „Учебна компания за студенти” на Фондация „Джуниър Ачийвмънт –България”
 3. Европейски оперативни програми  „Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на конкурентноспособността”

 

Международно сътрудничество

 

 1. Катедра „Икономика на труда и управление на персонала” на Руски държавен университет по туризъм и обслужване, Москва, Русия
 2. Катедра „Международна икономика и управление” на Вилнюски технически университет „Гедиминас”, Вилнюс, Литва
 3. Катедра „Управление на качеството” при  Технологичен университет, Каунас, Литва
 4. Инженерно-икономически факултет на Технически университет, Рига, Латвия
 5. Факултет „Мениджмънт и маркетинг” към Националния технически университет на Украйна „Киевски политехнически институт”, Киев, Украйна
 6. Факултет „Общо инженерство” при Висше техническо училище, гр.Резекне, Латвия
 7. Университет “KAHO-Sint Lieven, Гент, Белгия

Участие в професионални организации и организационни комитети на научни прояви

 

 1. Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията;
 2. НТС по машиностроене, ННТД „Мениджмънт и инженеринг” към Федерация на научно-техническите съюзи в България;
 3. Съюз на икономистите в Българи;
 4. Международна научно-приложна конференция  „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”,Технически университет - Варна и Пермски държавен технически университет, Русия;
 5. Международная научно-практическая конференция  „Компетенции современного специалиста: сочетание теории и практики”, Каунасский колледж, г. Каунас, Литва.