СПЕЦИАЛНОСТ " ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " (ДА)

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Водеща катедра: "Комуникационна техника и технологии"

Специалност „Дигитална администрация” отговаря на съвременната концептуална платформа за развитие на информационното общество, като съчетава изучването на информационни и комуникационни технологии и дигитализацията в сферата на административните процеси.

Нейната цел е да подготви висококвалифицирани специалисти с компетенции в областта на изграждането, внедряването, администрирането и работата със системи за прогнозиране, анализ, обработка и визуализация на данни от технологични процеси, въвеждането на електронни услуги, платформи и облачни технологии.

Обучението по специалността е широкопрофилно, съчетаващо добра фундаментална подготовка и задълбочено профилиране в конкретното направление. Специализираната подготовка е насочена към формиране на умения за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на информационните и комуникационните технологии и системи в областта на електронното управление; за разработването и използването им при решаване на административно-организационни задачи; за дефиниране на проблеми, анализ на алтернативи и създаване на подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и управление на информационни системи в администрацията.

Обучението се извършва по съвременна методика, с интерактивни форми и използване на мултимедии и симулации. В семинарните занятия се решават практически казуси и ситуации. Провеждат се практически занятия в институции с установена дигитална среда на административно обслужване.

Срокът на обучение по специалност „Дигитална администрация” в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ е 4 години. Обучението се осъществява в редовна или задочна форма.

Завършили специалността „Дигитална администрация“ се реализират успешно като специалисти за:

  • Администриране и работа с информационни системи за анализ на данни, планиране, изпълнение и контрол на публичните структури;
  • Изпълняване на експертна и ръководна длъжност в отдели и дирекции в различните функционални области на администрацията; документалисти и архивисти.
  • Управление на екипи и ресурси; създаване, използване и поддържане на система за управление на бази от данни;
  • Изграждане и внедряване на дигитални интегрирани системи за единно управление на организациите;
  • Обслужване на портали и системи за електронни услуги и работа с цифрови подписи и сертификати в сферата на банковото дело, индустрията, държавната администрация;
  • Внедряване и контрол на системи за електронна комерсиална дейност.