Технически Университет Габрово обявява процедура по Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:

 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по петобособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Калибратор за газови сензори“

Обособена позиция №2: „Доставка на Калибратор за относителна влажност“

Обособена позиция №3: „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD“

Обособена позиция №4: „Доставка на Лабораторен термостат“

Обособена позиция №5: „Доставка на Оборудване за зол-гел технология“

 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление по ЗОП

 

14.02.2020г. Връзка към АОП

14.02.2020г. Покана

14.02.2020г. Решение за откриване

14.02.2020г. Документация

09.03.2020г. Решение за прекратяване Позиция - 1, 3, 4, и 5

30.03.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1, 3, 4 и 5

22.04.2020г. Протокол от работата на комисията

22.04.2020г. Доклад от комисията 

22.04.2020г. Решение за избор на изпълнител

26.05.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 2

26.05.2020г. Договор - Позиция 2