Технически Университет Габрово обявява процедура по Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:

 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по две обособени позиции

Обособена позиция №1 „Доставка на Лабораторна пещ“

Обособена позиция №2 „Доставка на Уред за измерване на дебелината на тънки слоеве на сензорни елементи“

 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление по ЗОП

 

14.02.2020г. Връзка към АОП

14.02.2020г. Покана

14.02.2020г. Решение за откриване

14.02.2020г. Документация

09.03.2020г. Решение за прекратяване - Позиция 1

30.03.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1

20.05.2020г. Протокол от договаряне с ЛОКАТОР - К ООД

20.05.2020г. Протокол от договаряне с ТЕСТСОЛЮШЪНС ООД

20.05.2020г. Доклад

20.05.2020г. Решение за избор на изпълнител - Позиция 2