Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на два броя захранващи източници за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 18.03.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 19.03.2020 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово. 

 

17.02.2020г. Връзка към АОП

17.02.2020г. Решение за откриване

17.02.2020г. Обявление

17.02.2020г. Документация

07.05.2020г. Обявление за възложена поръчка