Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на компютърно оборудване, копирни машини, мултимедия за нуждите за нуждите на Технически университет – Габрово по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на компютърно оборудване и копирни машини“

Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедийно оборудване“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 18.03.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 19.03.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

 Срок за подаване на документи след изменението  - 17:00 часа на 09.04.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 10.04.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

Срок за подаване на документи след последното изменнение е 17:00 часа на 29.05.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 01.06.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

17.02.2020г. Връзка към АОП

17.02.2020г. Решение за откриване

17.02.2020г. Обявление

17.02.2020г. Документация

04.03.2020г. Решение за изменение

04.03.2020г. Променена част от документацията за участие

01.04.2020г. Разяснение 1

13.04.2020г. Решение решение за изменение - относно удължаване на срокове