Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по три обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Термовизионна камера“

Обособена позиция №2: „Доставка на Измервател на прозрачността“

Обособена позиция №3: „Доставка на Solar monitoring system“

 

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 04.03.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 05.03.2020 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

27.01.2020г. Връзка към АОП

27.01.2020г. Решение за откриване

27.01.2020г. Обявление

28.01.2020г. Документация