Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на Технически колеж - Ловеч"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 06.01.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 07.01.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

25.11.2019г. връзка към АОП

25.11.2019г. Решение за откриване

25.11.2019г. Обявление

25.11.2019г. Документация

08.01.2020г. Решение за прекратяване

24.01.2020г. Обявление за възложена поръчка