Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по три обособени позиции

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Гониофотометър“

Обособена позиция №2: „Доставка на Спектрорадиометър с интегрираща сфера“

Обособена позиция №3: „Доставка на Вискозиметер с LCD дисплей – вискозитет в cP / mPa.s“"

 

13.11.2019г. Покана

13.11.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

13.11.2019г. Приложение 2 - Ценови стойности

21.11.2019г. Съобщение за промяна на срока

02.12.2019г. Съобщение за удължаване на срока за представяне на ценови стойности

11.12.2019г. Ценовa стойност 1

11.12.2019г. Ценовa стойност 2

11.12.2019г. Ценовa стойност 3