Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по четири обособени позиции

 

Обособена позиция №1 „Доставка на Лабораторна пещ“

Обособена позиция №2 „Доставка на Уред за измерване на дебелината на тънки слоеве на сензорни елементи“

Обособена позиция №3 „Доставка на Атомен силов микроскоп“

Обособена позиция №4 „Доставка на Импедансен анализатор с диелектричен интерфейс“"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 11.12.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 12.12.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

11.11.2019г. връзка към АОП

11.11.2019г. Решение за откриване

11.11.2019г. Обявление

11.11.2019г. Документация

16.12.2019г. Решение за промяна

14.01.2019г. Решение за прекратяване на Позиции 1 и 2

05.02.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1 и 2

06.02.2020г. Протокол от работата на комисията

06.02.2020г. Доклад от комисията

06.02.2020г. Решение за прекратяване - Позиция 3 и 4

09.03.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 3 и 4