Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по девет обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Калибратор за газови сензори“

Обособена позиция №2: „Доставка на Калибратор за относителна влажност“

Обособена позиция №3: „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD“

Обособена позиция №4: „Доставка на Калибратор за инфрачервени термометри“

Обособена позиция №5: „Доставка на Лабораторен термостат“

Обособена позиция №6: „Доставка на Инфрачервена термокамера“

Обособена позиция №7: „Доставка на Функционален генератор 25MHz“

Обособена позиция №8: „Доставка на Захранващи източници“

Обособена позиция №9: „Доставка на Оборудване за зол-гел технология“"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 11.12.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 12.12.2019 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

11.11.2019г. връзка към АОП

11.11.2019г. Решение за откриване

11.11.2019г. Обявление

11.11.2019г. Документация

16.12.2019г. Решение за промяна

14.01.2019г. Решение за прекратяване на Позиции 1, 2, 3, 5 и 9