Катедра „Електроника”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника” (Импулсни и цифрови устройства, Цифрова схемотехника)
кандидат: гл. ас. д-р инж. Горан Данаилов Горанов

Научно жури:
1. Председател: проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
Членове:
2. акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
3. проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова
4. проф. д-р инж. Марин Христов Христов
5. проф. д-р инж. Анна Владова Стойнова
6. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
7. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

Резервни членове:
проф. д-р инж. Валентин Христов Видеков
проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Рецензенти:
1. акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
2. проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

 

Дата на разглеждане: 17.01.2020 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Резюмета на публикации/Abstracts of Publications
Резюме на научните трудове
Рецензия 1
Review 1
Рецензия 2
Review 2
Становище 1
Opinion 1
Становище 2
Opinion 2
Становище 3
Opinion 3
Становище 4
Opinion 4
Становище 5
Opinion 5