Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект: 2019-1-BG01-KA103-061312 Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 27.11.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 28.11.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

28.10.2019 г. Връзка към АОП

28.10.2019 г. Решение за откриване

28.10.2019 г. Обявление

28.10.2019 г. Документация