Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект: 2019-1-BG01-KA103-061312 Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 27.11.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 28.11.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

28.10.2019 г. Връзка към АОП

28.10.2019 г. Решение за откриване

28.10.2019 г. Обявление

28.10.2019 г. Документация

17.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

17.12.2019 г. Доклад от комисията

17.12.2019 г. Решение за избор на изпълнител

27.12.2019 г. Договор

27.12.2019 г. Обявлене за възложена поръчка