Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по осем обособени позиции

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Сигнал Генератор, 1.5GHz“

Обособена позиция №2: „Доставка на Функционален Генератор 60MHz“

Обособена позиция №3: „Доставка на Функционален Генератор 100MHz“

Обособена позиция №4: „Доставка на LCR Метър

Обособена позиция №5: „Доставка на Милиомметър

Обособена позиция №6: „Доставка на DC Електронни товари“

Обособена позиция №7: „Доставка на DC Захранващ блок“

Обособена позиция №8: „Доставка на AC захранващ блок“"

 

В процес на обработка.