Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по осем обособени позиции

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Сигнал Генератор, 1.5GHz“

Обособена позиция №2: „Доставка на Функционален Генератор 60MHz“

Обособена позиция №3: „Доставка на Функционален Генератор 100MHz“

Обособена позиция №4: „Доставка на LCR Метър

Обособена позиция №5: „Доставка на Милиомметър

Обособена позиция №6: „Доставка на DC Електронни товари“

Обособена позиция №7: „Доставка на DC Захранващ блок“

Обособена позиция №8: „Доставка на AC захранващ блок“"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 13.11.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 14.11.2019 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

14.10.2019 г. Връзка към АОП

14.10.2019 г. Решение за откриване

14.10.2019 г. Обявление

14.10.2019 г. Документация

18.10.2019 г. Разяснение 1

18.11.2019 г. Решение за изменение

26.11.2019 г. Решение за прекратяване на Позиция 1, 4, 6, 7 и 8

20.12.2019 г. Обявление за възложена поръчка по Позиция 1, 4, 6, 7 и 8