Катедра „Енергийна техника”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
специалност: „Промишлена топлотехника”
кандидат: гл. ас. д-р инж. Валентин Методиев Петков

Научно жури:
1. Председател: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
Членове:
2. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
3. проф. дтн инж. Николай Димитров Менков
4. проф. дтн инж. Степан Гаро Актерян
5. проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
6. проф. д-р инж. Валентин Славов Обретенов
7. доц. д-р инж. Нина Янкова Пенкова

Резервни членове:
проф. д-р инж. Илия Кръстев Илиев
доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев

Рецензенти:
1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
2. проф. дтн инж. Николай Димитров Менков

Дата на разглеждане: 11.12.2019 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Резюмета на публикации/Abstracts of Publications
Резюме на научните трудове
Рецензия 1
Review 1
Рецензия 2
Review 2
Становище 1
Opinion 1
Становище 2
Opinion 2
Становище 3
Opinion 3
Становище 4
Opinion 4
Становище 5
Opinion 5