Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на компютърна техника и периферия по три обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Доставка на компютърна техника и периферия по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Обособена позиция №2 „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на Технически университет – Габрово"

Обособена позиция №3 „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на УЦНИТ – разпоредител с бюджет към Технически университет – Габрово""

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 24.10.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 25.10.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

24.09.2019 г. Връзка към АОП

24.09.2019 г. Решение за откриване

24.09.2019 г. Обявление

24.09.2019 г. Документация

16.10.2019 г. Разяснение 1

18.11.2019 г. Протокол от работата на комисията

18.11.2019 г. Доклад от комисията

18.11.2019 г. Решение за избор на изпълнител

16.12.2019 г. Договор - Позиция 1

16.12.2019 г. Договор - Позиция 2

16.12.2019 г. Договор - Позиция 3

16.12.2019 г. Обявление за възложена поръчка

17.12.2019 г. Обявление за приключен договор - Позиция 3

17.01.2020 г. Обявление за приключен договор - Позиция 2

22.01.2020 г. Обявление за приключен договор - Позиция 1