Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по пет обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи и 32 канален PC базиран логически анализатор

 

Обособена позиция №2: „Доставка линейни сервозадвижвания със стъпкови двигатели“

 

Обособена позиция №3: „Доставка на Серво управления и Embedded PC“

Обособена позиция №4: „Доставка на Сервозадвижване с линеен двигател и Асинхронен електродвигател с намалена консумация на електроенергия, с честотно управление“

 

Обособена позиция №5: „Доставка на Единично и двойно серво задвижване със синхронни двигатели“"

 

 Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 10.10.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 11.10.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

09.09.2019 г. Връзка към АОП

09.09.2019 г. Решение за откриване

09.09.2019 г. Обявление

10.09.2019 г. Документация

09.10.2019 г. Решение за прекратяване на обособени позиции №2, №3, №5

14.10.2019 г. Решение за изменение

24.10.2019 г. Решение за прекратяване на обособена позиция 1

24.10.2019 г. Протокол от комисията по обособена позиция 4

24.10.2019 г. Доклад от комисията по обособена позиция 4

24.10.2019 г. Решение за прекратяване на обособена позиция 4

25.10.2019 г. Обявление за възложена поръчка по обособени позиции №2, №3 и №5 

11.11.2019 г. Обявление за възложена поръчка по обособени позиции №1 и №4