Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет: 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 15.07.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 16.07.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

13.06.2019 г. Връзка към АОП

13.06.2019 г. Решение за откриване

13.06.2019 г. Обявление

13.06.2019 г. Документация

16.07.2019 г. Решение за прекратяване

02.09.2019 г. Обявление за възложена поръчка