Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет: 

Доставка на електронно-лъчева CNC система за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 24.06.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 25.06.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

23.05.2019 г. Връзка към АОП

23.05.2019 г. Решение за откриване

23.05.2019 г. Обявление

23.05.2019 г. Документация

27.06.2019 г. Удължаване на срока за подаване на оферти

18.09.2019 г. Протокол от работата на комисията

18.09.2019 г. Доклад от комисията

18.09.2019 г. Решение за избор на изпълнител

12.12.2019 г. Договор

12.12.2019 г. Обявление за възложена поръчка

03.08.2019 г. Обявление за приключен договор