Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по четири обособени позиции

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Гониофотометър“

Обособена позиция №2: „Доставка на Спектрорадиометър с интегрираща сфера“

Обособена позиция №3: „Доставка на Анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи и 32 канален PC базиран логически анализатор“

Обособена позиция №4: „Доставка на Сервозадвижване с линеен двигател и Асинхронен електродвигател с намалена консумация на електроенергия, с честотно управление“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 04.03.2020г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 05.03.2020г. в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

27.01.2020г. Връзка към АОП

27.01.2020г. Решение за откриване

27.01.2020г. Обявление

28.01.2020г. Документация

09.03.2020г. Решение за прекратяване - Позиция 3

30.03.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 3

28.05.2020г. Протокол от работата на комисията

28.05.2020г. Доклад от комисията

28.05.2020г. Решение за избор на изпълнител

08.07.2020г. Решение за прекратяване - Позиция 4

10.07.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1 и 2

10.07.2020г. Договор - Позиция 1

10.07.2020г. Договор - Позиция 2

29.07.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 4

05.08.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 1

05.08.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 2