Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по петобособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи и 32 канален PC базиран логически анализатор“
Обособена позиция №2: „Доставка линейни сервозадвижвания със стъпкови двигатели“
Обособена позиция №3: „Доставка на Серво управление с токов двигател и Embedded PC“
Обособена позиция №4: „Доставка на Сервозадвижване с линеен двигател и Асинхронен електродвигател с намалена консумация на електроенергия, с честотно управление“
Обособена позиция №5: „Доставка на Единично и двойно серво задвижване със синхронни двигатели“"

 

15.08.2019г. Покана

15.08.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

15.08.2019г. Приложение 2 - Ценови стойности

28.08.2019г. Ценови стойности 1

28.08.2019г. Ценови стойности 2

28.08.2019г. Ценови стойности 3