Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

специалност: „Технология на текстилните материали“

кандидат: гл. ас. д-р инж. Борислав Цонев Стоянов

 

Научно жури:

1.      Председател: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева

Членове:

2.      проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

3.      проф. дн инж. Иво Кръстев Малаков

4.      проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев

5.      проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

6.      проф. д-р инж. Илия Славов Железаров

7.      доц. д-р инж. Благойка Илиева Пълева-Кадийска

 

Резервни членове:

проф. дн Николай Недялков Недялков

доц. д-р инж. Владимир Петров Дунчев

 

Рецензенти:

1.      проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

2.      проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

 

 

Дата на разглеждане: 11.12.2023 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

 Материалите са публикувани на: 10.11.2023 г.