ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА КОВАЧЕВА

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Докторска програма: „Приложна механика”

Катедра: „Материалознание и механика на материалите”

Тема на дисертационния труд: „Подобряване на трибологичното поведение на бронзови лагерни втулки посредством повърхностно пластично деформиране”

Научно жури:

Председател: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева

Членове:

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев
  3. доц. д-р инж. Ярослав Борисов Аргиров
  4. доц. д-р инж. Елисавета Димитрова Иванова

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова
  2. доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев

Дата на защита

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3