ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

 

Област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”
катедра: „Машиностроителна техника и технологии”
Тема на ДТ: „Свойства на послойно изградени дентални материали”

Научно жури:
Председател: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева

Членове:
1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
2. проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
3. проф. д-р инж. Стойко Атанасов Гюров
4. проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров
5. проф. д-р инж. Иво Кръстев Малаков
6. доц. д-р инж. Руси Минев Минев

Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Росен Христов Радев
2. доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев

Рецензенти:
1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
2. проф. д-р инж. Стойко Атанасов Гюров
3. проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров

Дата на защита: 10.07.2019 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Abstract of Dissertation
Резюмета на публикации
Abstracts of Publications
Рецензия 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
Review 1: Prof. D.Sc. Jordan Todorov Maximov
Рецензия 2: проф. д-р инж. Стойко Атанасов Гюров
Review 2: Prof. Stoyko Atanasov Gyurov, PhD
Рецензия 3: проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров
Review 3: Prof. Lubomir Vankov Dimitrov, PhD
Становище 1: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
Opinion 1:Prof. D.Sc. Galya Velikova Duncheva
Становище 2: проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
Opinion 2: Prof. D.Sc. Dimitar Andonov Dichev
Становище 3: проф. д-р инж. Иво Кръстев Малаков
Opinion 3: Prof. Ivo Krastev Malakov, PhD
Становище 4: доц. д-р инж. Руси Минев Минев
Opinion 4: Assoc. Prof. Roussi Minev Minev, PhD

Официална защита

Материалите са публикувани на  12.06.2019 г.