НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МАНЧЕВ

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

докторска програма: „Комуникационни мрежи и системи”

катедра: „Комуникационна техника и технологии”

Тема на дисертационния труд: „Разработка и изследване на платформа за нискоенергийни безжични комуникации за Интернет на нещата”

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Членове:

  1. проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
  2. проф. д-р инж. Венцислав Георгиев Трифонов
  3. проф. д-р инж. Емил Иванов Йончев
  4. проф. д-р инж. Григор Йорданов Михайлов

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Егнар Ибрахимова Йоздикилилер
  2. доц. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова

Рецензенти:  

  1. проф. д-р инж. Емил Иванов Йончев
  2. проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Дата на защита: 07.03.2024 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Материалите са публикувани на 05.02.2024 г.