ХРИСТО ХРИСТОВ ЯКИМОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Докторска програма: „Металорежещи машини и системи”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на дисертационния труд: „Обработване на зъбни профили върху машини с цифрово програмно управление”

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Членове:

  1. доц. д-р инж. Димитър Стефанов Димитров
  2. доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров
  3. доц. д-р инж. Илия Георгиев Попов
  4. доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
  2. доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

Рецензенти:  

  1. доц. д-р инж. Илия Георгиев Попов
  2. доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

Дата на защита

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Дата на защита:  14.07.2023 г. 

Материалите са публикувани на 12.06.2023 г.