Проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии е с общ бюджет 23 569 719, 17 лева, от които 20 034 261,29 лв. европейско и 3 535 457,88 лв. национално съфинансиране. Средствата са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии” чрез обединяване на усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии”. Водещи изследователи и техните екипи ще извършват пазарно-ориентирани научни изследвания в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

 „Проектът за технологичен парк към Техническия университет-Габрово ще бъде един завършек на поредица от реализирани проекти. Изграждаме много сериозна база, в която ще имаме възможност да съберем технологии, средства и хора, които са в много широк спектър– мехатроника, информатика, чисти технологии, ИКТ – всичко това ще е на едно място и то в рамките на университета. Съвременната техника дава възможност да привлечем млади хора. Ако трябва да сме честни, най-ценният ресурс в момента не е самата техника, а хората, които ще работят с нея. Това е предизвикателството пред нас – да намерим тези амбициозни и сърцати български момчета и момичета, които ще прегърнат идеята и ще имат възможност да работят в една съвременна дигитална среда.“, споделя проф. д-р инж. Илия Железаров - Ректор на ТУ – Габрово пред технологичната медия DevStyleR на 19 юни 2020.

Направените инвестиции в строително-монтажни работи са почти 5 млн. лева, като реконструкцията и значителното модернизиране на стария сграден фонд и помещения се осъществиха в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

Image
Image

Чрез проекта е създадена съвременна научна инфраструктура като комплекс от научно оборудване, разположено в реконструиран и модернизиран сграден фонд. Съвременната апаратура ще позволи придобиване и натрупване на върхова технологична експертиза, обединяване усилията на водещи изследователи от научните области: Технически науки,  Природни науки, Математика и информатика, и като резултат натрупване на подходящ иновационен потенциал, който да допринесе за развитие на връзката наука-бизнес и за укрепване конкурентоспособността на българската икономика.

Image

В рамките на проекта се създава програма за обучение и повишаване на квалификацията, чрез която ще се осигури качеството на научните изследвания и ще се гарантира приемственост и устойчивост. Създаването на висококвалифицирани специалисти за нуждите на съвременната наука и бизнес, ще помогнат за подобряване качеството на инженерното образование, за увеличаване на броя на студентите в инженерните специалности и обръщане на тенденциите за увеличаващата се възраст на служителите, работещи в сектора „мехатроника“ и „чисти технологии“.

Експерименталните дейности ще включват различни симулации с явен ефект в помещенията на изследователския център, но най-вече целят повишаване квалификацията, практическите знания и умения на обучаващите се в ТУ - Габрово. Освен това в полза на обществото ще бъдат изследвани различни показатели за страната, като соларен добив в региона по месеци и сезони, ефективност на различните видове енергии, придобити от различни източници – газ, слънце, електричество и т.н.

Image