Лаборатория "Изпитания на металите"

logo im Лаборатория при „Високо технологичен център” ЕООД

 

Извършва експериментално определяне на следните характеристики:

 • Физическа граница на провлачване;
 • Горна и долна граници на провлачване;
 • Якост на опън;
 • Относително удължаване;
 • Относително свиване;
 • Якост на усукване;
presa1
umora
 • Граница на умора;
 • Ограничена по време граница на умора;
 • Граница на умора при симетричен цикъл;
 • Брой цикли до разрушаване;
 • Условна и физическа граници на провлачване при повишени температури;
 • Якост на опън при повишени температури;
 • Относително удължаване след разрушение по повишени температури;
 • Относително свиване след разрушение при повишени температури;
 • Якост на натиск;
sharpi
natisk1
 • Физическа граница на провлачване на натиск;
 • Условна граница на провлачване на натиск;
 • Граница на еластичност на натиск;
 • Граница на пропорционалност на натиск;
 • Ударна якост;
 • Съпротивление на срязване;
 • Твърдост по Роквел скали В и С.
twyrdost

 

Изпитанията са в съответствие със следните БДС:

№ по ред

Стандарт

Наименование:

1

БДС EN ISO 6892-1:2009

Метални материали. Изпитване на опън. Част 1: Метод за изпитване при стайна температура

2

БДС EN ISO 6892-2:2011

Метални материали. Изпитване на опън. Част 2: Метод за изпитване при повишена температура

3

БДС EN ISO 148-1:2011

Метални материали. Изпитване на ударно огъване с чук на Шарпи. Част 1: Метод за изпитване

4

БДС EN ISO 7438:2005

Метали. Изпитване на огъване

5

БДС 9440:1972

Метали. Метод за изпитване на натиск

6

БДС 1196:1971

Метали. Методи за изпитване на усукване

7

БДС 6372:1986

Метали. Метод за изпитване на срязване

8

БДС 5297:1983

Метали. Методи за изпитване на умора

9

БДС 12268:1974

Метали. Определяне жилавостта на разрушаване при статично натоварване

10

БДС EN ISO 6508-1:2006

Метали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 1: Метод за изпитване (скали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

 

За контакт:
Ръководител на лабораторията: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  тел. 066 827 312
  е-mail: maximov@tugab.bg
  гл. ас. д-р инж. Мариана Димитрова Ичкова
  тел. 066 827 336
  е-mail: ichkova@tugab.bg