Научно-изследователска и учебно-производствена лаборатория "ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

научноизследователска и учебно-производствена лаборатория

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Дейност на лабораторията:

 • Научноизследователски дейности 
 • Внедрителски дейности
 • Експертни дейности
 • Образователни дейности
 • Стопанска дейност

Екип на лабораторията   


lab1.jpgНаучноизследователски дейности

 1. Определяне параметрите на компонентите на околната среда (води, въздух, почви);
 2. Анализ и оценка на риска от замърсяване на околната и работната среда (в това число и при бедствия и аварии);
 3. Мониторинг на eмисиите (отпадъчни газове или замърсени води) от различни източници;
 4. Мониторинг на емисиите (съдържание на вредни вещества) по компоненти;
 5. Изграждане на системи по оценка на екологичния риск;
 6. Определяне параметрите на работната среда (осветление, шум, прах, химични агенти);
 7. Проучване на околната среда в региона, изготвяне на анализи и изпълнение на проекти за възстановяване на нарушеното екологично равновесие;
 8. Проучване, опазване и възстановяване околната среда на територията на Р България и участие в изпълнение на програми и проекти на национално и международно ниво;
 9. Развитие на фундаменталните и научно-приложни перспективни изследователски проекти в областта на устойчивото развитие.

 

  


lab1.jpgВнедрителски дейности:

 

 1. Създаване и внедряване на системи за управление, съгласно български, европейски и международни стандарти.
 2. Създаване и внедряване на методики за измерване на:
 • компонентите на околната среда;
 • параметрите на работната среда;
 • химични вещества и др.

  

 


Експертнидейности

 1. Разработване на анализи и прогнози за състоянието на околната среда;
 2. Разработване на проекти за предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда;
 3. Разработване на програми по опазване на околната среда и устойчиво развитие на фирми и организации;
 4. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 5. Изготвяне на екологични оценки на планове и програми;
 6. Изготвяне на документи, необходими за заявлението за комплексни разрешителни;
 7. Изготвяне на оценки на въздействието на химични вещества, присъстващи в работната среда, върху здравето и безопасността на работещите;
 8. Изготвяне на мерки и програми за намаляване на опасните химични вещества в работната и околната среди;
 9. Спомагане за устойчивото развитие на отраслите и браншовете, трансграничните и индустриалните зони, урбанизираните, неурбанизирани и защитени територии;
 10. Участие в работата на консултативните съвети към държавни и регионални органи.
 11. Участие при обществен достъп за утвърждаване на нормативни документи, свързани с основните направления на дейността по ООСУР;
 12. Изготвяне на независими експертни оценки и участие в обсъждане на различни проблеми, отнасящи се до устойчивото регионално и национално развитие и ефективно природоползване.

 


Образователни дейности

 1. Съдействие за утвърждаване на целите и принципите на Устойчивото развитие, формиране на екологична и природозащитна култура, обучение на широки слоеве от населението и включването им в доброволни дейности по опазването на околната среда и регионалното развитие;
 2. Подпомагане на сродни университети, производствени предприятия, кооперации и други организации и сдружения при подготовката на проекти по устойчиво развитие;
 3. Обучение на кадри в приложно-стопанската област по устойчиво развитие, инженерна екология и биотехнологии;
 4. Въвеждане и поддържане на иновационни системи, форми и методи на обучение, преквалификация и повишаване квалификацията на специалистите по устойчиво развитие, екология и опазване на околната среда;
 5. Сключване на договори с научни, обществени и стопански организации в страната и чужбина за разработка и реализацията на проекти, свързана с основната му дейност по ООС;
 6. Участие на членовете на екипа на лабораторията в научно-приложни конференции и работни семинари и срещи с екологична насоченост.
 7. Разработване и внедряване в Университета учебни програми и проекти насочени към формиране на мотивация и знания за устойчиво развитие и опазване на околната среда;
 8. Провеждане на учебно-производствени и преддипломни практики със студенти.

 


Стопанска дейност

В лабораторията се осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност:

 1. пречистване на питейни и отпадъчни води;
 2. приготвяне на химически разтвори и смеси по спецификация на възложители;
 3. приготвяне на чисти вещества по спецификация на възложители – стандартни разтвори, рН буфери и др.;
 4. приготвяне на дестилирана и дейонизирана вода, чрез специализирани методи;
 5. изготвяне на системи за управление за опазване на околната среда;
 6. провеждане на вътрешни одити на системи за управление по ООС;
 7. извършване на мониторинг на емисии на замърсители в атмосферата от подвижни и неподвижни източници.

 

 

 

 

Екип на лабораторията

име, фамилия

тел.

e-mail

Ръководител на лабораторията

   

доц. д-р инж. Драгомир Василев

066 827 412

066 827 353

dvasilev@tugab.bg

Екип на лабораторията

гл. ас. д-р Даниела Недева

066 827 308

dnedeva1419@abv.bg

ас. Фатме Падикова

066 827 318

f.padikova@yahoo.com

инж. Румяна Пенчева

066 827 359

rpencheva@tugab.bg