Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математиката

ПРОГРАМА: ЕРАЗЪМ+

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

ЗАГЛАВИЕ: Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математиката 

НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2020-1-BG01-KA201-079274

КООРДИНАТОР: Технически университет - Габрово, България

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.12.2020 – 30.11.2022

ПАРТНЬОРИ:

Европейски център за качество ООД, България

Регионално управление на образованието – Стара Загора, България

Технически университет - Крит, Гърция

Дирекция „Средно образование“, Гърция

Дирекция за национално образование, област Маниса, Турция

Дирекция за национално образование, област Мугла, Турция

 

КОНТАКТНО ЛИЦЕ: доц. Стефан Иванов

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Знанията и уменията в STEM областта се считат за ключови за конкурентоспособността на Европа и нейната способност да се справи с обществените предизвикателства. Понастоящем няма достатъчно завършили STEM специалности, за да отговорят на голямото търсенето на такива специалисти. Следователно е необходимо да се увеличи делът на учениците, които се интересуват и са  подготвени за STEM обучение и кариера в тази област. 3D технологиите, особено когато се комбинират с програмиране, могат значително да обогатят настоящите умения на учениците. Така се развиват креативността, иновативността и възможността за успешно решаване на различни задачи. Използването на 3D технологии води до резултати, които учениците могат буквално да докоснат и видят, което може да направи STEM обучението по-приятно за иначе неохотно учещи. И накрая, това е една от най-добрите технологии за безпроблемно интегриране на STEM обучението в обучението по изобразителни изкуства и дизайн.

Общата цел на проекта е да даде възможност за използване на 3D дизайн и   3D печат в обучението в средните училища.

Конкретните цели са:

-Осигуряване на учители и ученици с учебни ресурси за 3D дизайн и 3D печат

-Осигуряване на учители и ученици с учебни ресурси за прилагането на езика за програмиране Python при 3D дизайна и творческите изследвания на 3D модели

-Осигуряване на учителите с методологични и дидактически ръководства за проектиране и въвеждане на 3D технологиите в STEM обучението.

 

ДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

-учители в средното образование (особено в областите свързани със STEM)

-ученици от средните училища

 

НЕДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

-регионални и местни образователни власти

-училищни мениджъри и администратори

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

Партньорството ще доведе до реализацията на следните интелектуални резултати:

1. Програма за извънкласно обучение „Въведение в 3D дизайна и 3D печата”

2. Програма за извънкласно обучение „Python за 3D печат и творчески изследвания на 3D модели“

3. Учебно ръководство за прилагане на 3D дизайна, 3D печата и програмирането в учебната дейност

 

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

Подобно на много други нови технологии, 3D технологията става все по-евтина, насочена към голямо разнообразие от приложения и потребители, ставайки все по-достъпна. Реализацията на проекта има за цел да предостави на училищата и техните учители инструментите, увереността и подкрепата, за да усвоят най-добре  тази технология както в учебните, така и в извънкласните дейности на тяхното училище.

На локално ниво проектът е насочен към местни училища, учители, ученици, местни власти и местни образователни дирекции. Той ще има за цел да повиши осведомеността относно възможностите, които 3D технологията създава за подобряване на качеството на преподаването и за осигуряване на ангажиращи и ефективни извънкласни дейности свързани със STEM и STEAM, които са подходящи и за нежелаещите обучение в STEM областта. Проектът също така ще повиши осведомеността сред учителите и учениците, че 3D технологията може да бъде интегрирана в обучението в областта на информатиката и компютърните науки за изграждане на конкурентни умения и знания. В дългосрочен план проектът ще се стреми да допринесе за подобряване на извънкласното обучение по STEM и STEAM в училищата, за по-мотивирано участие на учениците в такова обучение и нови възможности за професионално развитие на учителите в STEM областта и сродните.

На регионално ниво проектът е насочен към публични органи, отговорни за образованието, и в дългосрочен план ще има за цел да допринесе за по-добри стратегии за подобряване на резултатите на учениците в областта на STEM обучението на ниво средно училище. На национално и международно ниво проектът очаква да допринесе за повишаване на осведомеността за пълния потенциал на 3D технологиите за подобряване на STEM и STEAM обучението, за подобряване на резултатите на учениците по компютърни науки и програмиране, за изграждане на умения за дизайнерско мислене и за подготовка на учащите се за Индустрия 4.0 .