Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE)

ПРОГРАМА: ЕРАЗЪМ+

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

ЗАГЛАВИЕ: Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE)

НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2020-1-BG01-KA202-079042

КООРДИНАТОР: Технически университет - Габрово, България

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.09.2020 – 31.08.2022

ПАРТНЬОРИ:

Клъстер Тракия икономическа зона, България

Габровска търговско-промишлена палата, България

Международен гръцки университет, Гърция

Търговска камара – Кавала, Гърция

Технически университет – Гданск, Полша

Регионална търговско-промишлена палата – Гданск, Полша

Нишки университет, Сърбия

Сръбска търговско-промишлена палата, Сърбия

КОНТАКТНО ЛИЦЕ: Катя Стайкова

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Индустрия 4.0 трансформира изцяло производствения сектор в ЕС, налагайки принципa на цифровизация на индустриалните процеси. В резултат на това новите кибер-физични системи в производството оказват силно влияние върху работната сила, особено върху инженерно-техническия персонал. Тези системи изискват нови хибридни екипи от „хора-машини“, в които техници и инженери трябва да анализират големи обеми от данни, да симулират производствени линии, да координират действията на роботи, да извършват техническа диагностика и ремонт на сложни автоматизирани системи. Данните обаче показват, че работниците в индустрията не са готови да се изправят пред новите реалности, тъй като им липсват „правилните“ знания и умения, които се изискват от четвъртата индустриална революция. Те се оказват недостатъчно квалифицирани, вследствие на което перспективите им за заетост и достъп до качествени работни места значително намаляват. Проучването на европейските умения и заетостта (Skills and Jobs Survey) подчертава, че в последно време 43% от възрастните работници се сблъскват с промени в технологиите, които използват по време на работа, а 47% виждат промени в методите си на работа. Около 1 от 5-ма смята за много вероятно някои от уменията му да се окажат остарели през следващите години.

За да отговори на горепосочените предизвикателства, като отчита тяхната значимост на европейско ниво и извънредната ситуация на регионално ниво, както и голямото търсене на гъвкаво непрекъснато ТПОО (техническо и професионално образование и обучение) беше сформиран консорциум от 4 университета, 4 търговско-промишлени палати и един доставчик на ПОО от България, Гърция, Полша и Сърбия, чиято цел е да се създаде Общност за повишаване на квалификацията на техници и инженери чрез активно учене в сектора на машиностроенето и мехатрониката.

ДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката;
 • Обучители по ПОО.

НЕДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Компании в сектор машиностроене и мехатроника;
 • Доставчици на ПОО, включително университети и палати.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

 • Провеждане на онлайн проучване на дефицита в уменията на инженерно-техническия персонал в сектора на машиностроенето и мехатрониката и изготвяне на доклад, обобщаващ резултатите от проучването.
 • Провеждане на уебинар за методите и техниките на активно учене, целящ да повиши педагогическата компетентност на обучителите по ПОО.
 • Създаване на платформа за активно учене на общността и мобилно приложение под формата на база данни с отворени образователни ресурси (ООР), включващи:
 • Учебен план за повишаване на квалификацията на техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката;
 • Учебни материали за 14 курса (PPT презентации, проблеми, свързани с индустрията, допълнителни интернет ресурси), базирани на методите на смесеното обучение (blended learning) и активно учене.
 • Платформа с проблеми за решаване, обвързани с индустрията, които ще се използват от обучителите по ПОО и обучаемите като практически задания в учебната фабрика.
 • Дискусионен форум за получаване на помощ от обучителите и за взаимопомощ между обучаемите.
 • Документи за проследяване и оценяване на придобитите знания.

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

Техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката.

 • Подобрени умения, свързани с наука, технологии, инженерство и математика (НТИМ)
 • Подобрени универсални умения като аналитично/критично мислене, решаване на проблеми, комуникация;
 • По-лесен достъп до платформи за ТПОО (интернет базирани и мобилни), които отговарят по най-добър начин на техния начин на учене.
 • По-лесен достъп до образователни ресурси за повишаване на квалификацията;
 • Умение за бърза и адекватна реакция по отношение на бързите промени в областта на технологиите, свързани с индустрия 4.0;
 • Възможност за запазване на позицията в компанията и бъдещо кариерно развитие;

Обучители по ПОО

 • Подобрена педагогическа компетентност, свързана с овладяване на техниките за активно учене и стратегическо използване на ИКТ;
 • Умение за по-добра мотивация на обучаемите;
 • По-лесен достъп до ТПОО ресурси.

Компании в сектор машиностроене и мехатроника

 • Разбиране на специфичните нужди на инженерно-техническия персонал;
 • Квалифициран инженерно-технически персонал, готов да се справи с технологичните промени в сектора;
 • Възможност да отговорят адекватно на изискванията на индустрия 4.0 в дългосрочен план;
 • Потенциал за висок икономически растеж в дългосрочен план;

Доставчици на ПОО, включително университети и палати

 • Разбиране на специфичните нужди от ТПОО на инженерно-техническия персонал;
 • Достъп до платформи за ТПОО, които отговарят по най-добър начин на начина на учене на крайните потребители;
 • Достъп до образователни ресурси за повишаване на квалификацията;
 • Възможност да обучат обучителите по ПОО в методите и техниките на активно учене;
 • Възможност да предоставят ТПОО на компании, чиято цел е да отговорят на изискванията на индустрия 4.0 и на специфичните нужди на своите работници.