Такси за кандидатстване и обучение

 Такси за кандидатстване и обучение по държавна поръчка

на студенти , окс „бакалавър”, за учебната 2019-2020 г

     

І. Такси за кандидатстване за учебната 2019/2020 г. – 30,00лв. за първи изпит и 20,00 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30,00лв.;

ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50,00 лв.;

ІІІ. Такси за обучение за учебната 2019/2020 г. на:

№ по ред Области на висше образование, професионални направления и специалности образователно-квалификационна степен Докторанти 

Езиков курс         (в евро)

бакалавър магистър след бакалавър
Редовно Задочно Редовно Задочно Редовно Задочно
  Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лева)  
1. Социални дейности 650 650 700 700      
2. Администрация и управление 530 530 530 530      
3. Икономика 530 530 530 530      
4. Машинно инженерство 650 650 700 650 1000 860  
5. Електротехника, електроника и автоматика 650 650 700 700 1000 860  
6. Комуникационна и компютърна техника 650 650 700 700 1000 860  
7. Материали и материалознание 650 650 700 700 1000 860  
8. Общо инженерство 650 650 700 700 1000 860  
  Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)  
  Обучение на български език:              
1. Социални дейности 1120 1120 1400 1400     1200
2. Администрация и управление 1120 1120 1400 1400     1200
3. Икономика 1120 1120 1400 1400     1200
4. Машинно инженерство 1350 1350 1400 1400 3000 2000 1200
5. Електротехника, електроника и автоматика 1350 1350 1400 1400 3000 2000 1200
6. Комуникационна и компютърна техника 1350 1350 1400 1400 3000 2000 1200
7. Материали и материалознание 1350 1350 1400 1400 3000 2000 1200
8. Общо инженерство 1350 1350 1400 1400 3000 2000 1200
  Обучение на английски език:              
1. Социални дейности 2500 1800 3000 1800     1200
2. Администрация и управление 2500 1800 3000 1800     1200
3. Икономика 2500 1800 3000 1800     1200
4. Машинно инженерство 2500 1800 3000 1800 3500 2000 1200
5. Електротехника, електроника и автоматика 2500 1800 3000 1800 3500 2000 1200
6. Комуникационна и компютърна техника 2500 1800 3000 1800 3500 2000 1200
7. Материали и материалознание 2500 1800 3000 1800 3500 2000 1200

 

                     
    Такси за обучение срещу заплащане за учебната   2019-2020 г.    
                     
І. Такси за кандидатстване за учебната 2019/2020 г. - 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания
и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 50 лв.
ІІ. Такса за зачисляване в ОНС "Доктор" в самостоятелна форма на обучение – 200 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2019/2020 г. на:
№ по ред Области на висше образование ОКС ОНС Езиков курс
проф.бакалавър бакалавър магистър Доктор  
редовно редовно задочно редовно задочно дистанц.форма самост.форма в евро
1 Социални дейности   1932 1032 1982 1082 1932   1200
2 Администрация и управление   1225 765 1225 765 1225   1200
3 Икономика   1153 735 1153 735     1200
4 Машинно инженерство 2803 2803 1368 2853 1418   3020 1200
5 Електротехника, електроника и автоматика 2991 2991 1430 3041 1480   3200 1200
6 Комуникационна и компютърна техника 2639 2639 1313 2689 1363   3020 1200
7 Материали и материалознание   3423 1574 3473 1624   3635 1200
8 Общо инженерство   2708 1336 2758 1386   3020 1200
9 Енергетика             3020