Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Такси за кандидатстване и обучение

Такси за кандидатстване и обучение по държавна поръчка

на студенти , окс „бакалавър”, за учебната 2018-2019 г

І. Такси за кандидатстване за учебната 2018/2019 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Годишни такси за обучение за учебната 2018/2019 г. на:
  № по ред Области на висше образование, професионални направления и специалности Образователно-квалификационна степен
  бакалавър
  редовна форма на обучение задочна форма на обучение
    Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)    
  1. Социални дейности 650 430
  2. Администрация и управление 460 346
  3. Икономика 460 346
  4. Машинно инженерство 650 430
         
  5. Електротехника, електроника и автоматика

650

430
  6. Комуникационна и компютърна техника

650

430
  7. Материали и материалознание 650 430
  8. Общо инженерство 650 430
    Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)    
    Обучение на български език:    
  1. Социални дейности 1120 1120
  2. Администрация и управление 1120 1120
  3. Икономика 1120 1120
  4. Машинно инженерство 1350 1350
  5. Електротехника, електроника и автоматика 1350 1350
  6. Комуникационна и компютърна техника 1350 1350
  7. Материали и материалознание 1350 1350
  8. Общо инженерство 1350 1350
    Обучение на английски език:    
  1. Социални дейности 2500 1800
  2. Администрация и управление 2500 1800
  3. Икономика 2500 1800
  4. Машинно инженерство 2500 1800
  5. Електротехника, електроника и автоматика 2500 1800
  6. Комуникационна и компютърна техника 2500 1800
  7. Материали и материалознание 2500 1800

 

Такси за кандидатстване и обучение срещу заплащане

на студенти , окс „бакалавър”, за учебната 2018-2019 г

 
І. Такси за кандидатстване за учебната 2018/2019 г. - 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 50 лв.
ІІ. Годишни такси за обучение за учебната 2018/2019 г. на:
 
№ по ред Области на висше образование образователно-квалификационна степен
бакалавър
редовна форма на обучение задочна форма на обучение
1 Социални дейности 1932 858
2 Администрация и управление 1153 577
3 Икономика 1153 577
4 Машинно инженерство 2590 1077
5 Електротехника, електроника и автоматика 2590 1077
6 Комуникационна и компютърна техника 2590 1077
7 Материали и материалознание 2590 1077
8 Общо инженерство 2590 1077

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2