Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Шифри на специалностите и формите на обучение

С П И С Ъ К

на шифрите на специалностите и формите на обучение

в Технически университетГаброво

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форма на обучение
      редовна задочна
1. Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи (АРКУС) 70 80
2. Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕ) 06 36
3. Промишлена и автомобилна електроника (ПАЕ) 71 81
4. Компютърни системи и технологии (КСТ) 05 35
5. Софтуерно и компютърно инженерство (СКИ) 72 -
6. Комуникационна техника и технологии (КТТ) 12 42
7. Дизайн, техника и технологии в текстила (ДТТТ) - 58
8. Компютърен дизайн (КД) 74 -
9. Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ) 21 51
10. Мехатроника (М) 27 57
11. Индустриални топлинни и газови системи (ИТГС) 73 83
12. Технология на материалите и материалознание (ТММ) 29 53
13. Техническа безопасност (ТБ) 75 -
14. Индустриален мениджмънт (ИМ) 10 40
15. Социални дейности (СД) 15 45
16. Стопанско управление (СУ) 13 43

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2